BİYOGRAFİLER - HAYAT HİKAYELERİ
TARİHE İZ BIRAKANLAR
Hz.Muhammed'in Hayatı Salih Suruç'un Kaleminden. PDF
Hz.Muhammed'in Hayatı islam ansiklopedisi.
Hz.Muhammed'in Hayatı sesli Ebubekir Siracettin'in Kaleminden.
Peygamberlerin Hayatı Kuran'da adı geçen peygamberlerin hayatları.
Siret-i Nebi Siret ile ilgili geniş kapsamlı bir site.
Sahabe-i Kiram'ın Hayatları 134 sahabenin hayat hikayesi.
İslam Alimleri Ansiklopedisi Peygamberler,Sahabeler,mezhep ve itikat imamları,diğer alimler ve şeyhlerin hayat hikayesi. - İslam alimleri ansiklopedisi
Muslim Scientists düz Meşhur müslüman bilim adamları hayat hikayeleri-İngilizce
Tarihe şan verenler Osmanlı Tarihinde meşhur şahsiyetlerin biyografisi.Burhan Bozgeyik
Risalei Nur Ens. - Portreler  düz
Dünya ve islam Tarihinden meşhur şahsiyetlerin biyografisi.
Evliyalar Ansiklopedisi İslam Tarihinde meşhur tüm şahsiyetlerin biyografisi.
Biyografi.net Meşhur Türk büyüklerinin biyografileri.
Alimler.com İslam Tarihinde meşhur alimlerin biyografileri*inşa halinde*.
Ötüken Yazarlar Türk ve yabancı yazarların biyografileri. (140)
Ulum-ul Hikme - biyografiler 1900-2004 dönem Türk biyografileri.
Osmanlı Padişahları Osmanlı Sultanlarının kısa hayat hikayeleri.
Abdulfettah Ebu Ğudde  Son Devir Hukuk ve Hadis Alimlerinden.
Abdulhamid b. Vasi b. Türk İlme yön veren müslüman matematik alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Abdulaziz RANTİSİ Filistinli Hamas'ın mücahit liderlerinden, Prof. doktor
Abdulkadir KARAHAN Son Devir Edebiyatçılarından.
Abdulmecid Nursi Bediüzzaman'ın kardeşi ve Arapça kitaplarının mütercimi.
Abdurreşid İbrahim Osmanlı son dönemi Tatar kökenli alim, vaiz, davetçi.
Prof. Abdusselam İlme yön veren ilk nobel ödüllü müslüman fizik profesörü* MÜSBET İLİM *
Ahmed Bin Hanbel Fıkıh alimi. Hanbeli mezhebinin kurucusu..
Ahmed Hamdi AKSEKİ Son dönem Diyanet İşleri Başkanlarından..
Ahmed YASİN Filistinli Hamas'ın mücahit liderlerinden.
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Son dönemin büyük Mutasavvıflarından.Nakşibendi...
Ali Haydar Ahıskavi Son dönemin büyük Fakih ve Mutasavvıflarından.
Ali Kemal Belviranlı Doktor, yazar, yayıncı.
Ali KUŞÇU İlme yön veren müslüman ASTRONOM alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Ali ŞERİATİ Son devir İran'lı mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Ali Ulvi KURUCU Son devir mütefekkir, şair, yazar, aksiyon adamlarından.
Aliya İZZETBEGOVİÇ Boşnak mütefekkir, aksiyoner devlet adamı.
Alkama bin Kays Tabiin'in hadis,fıkıh,tefsir konularındaki meşhur alimlerinden.
Alvarlı Efe Son dönemin büyük Mutasavvıflarından.
Ata bin Yesar Tabiinin büyük alimlerinden.
Bakillani Büyük kelam alimlerinden. (Eşari ekolünden)
Bayburtlu Hacı Şaban Efendi Son Devir Rufai Mutasavvıflarından.
Bediüzzaman Said Nursi Son devrin Pek çok konularda eser vermiş aksiyoner büyük bir alimi..
Bettani İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Beydavi Hicri VII. asrın meşhur müfessirlerinden. Kadı lakabıyla meşhurdur.
Beyhaki Hadis alimlerinin en meşhurlarından.
Biruni 1000 yıllarının 10'u aşkın bilim dalında 180 eser veren büyük bilgin.
Burhaneddin kayhan Son devrin islamcı gazeteci, yazarlarından.
Busuri Son Devir şairlerinden Kaside-i Bürde yazarı.
Cahiz Edebiyat, kelam, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji alanlarında eserler vermiş Emevi dönemi alimlerinden.
* MÜSBET İLİM *
Cahit Zarifoğlu Son Devir Edebiyatçılarından, şair, yazar, mütercim.
Celaleddin Suyuti Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Camiü's-Sağîr yazarı..
Cemil Meriç düz Son devrin büyük Türk edebiyatçı, sosyologlarından....
Cemşid İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
CEZERİ İlme yön veren müslüman SİBERNETİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Dede Korkut Oğuz türklerinin atası, hikmet ehli, Türk büyüğü.
Ebu Davud Hadis alimlerinin en meşhurlarından.
Ebul Hasan NEDEVİ Son devir Hindistan'lı mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Ebul Vefa BUZCANİ İlme yön veren müslüman ASTRONOM ve MATEMATİK alimlerinden. * MÜSBET İLİM *
Ebu Yusuf İmam-ı Azamın en büyük talebelerinden, müçtehid.
Emir Abdulkadir Cezayirli mücahid lideri ve alim.
Emir Abdulkerim El-Hattabi -1 2 3 4 yeni Kuzey Afrika’da Fransız ve İspanyol işgaline karşı silâhlı mücadeleyi başlatan mücahid, Fas/Rif Cumhuriyeti’nin kurucusu ,Kadı, müderris, gazeteci, mücahid, emir, devlet reisi.
Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname kitabı ile tanınan mutasavvıf, alim.
Evliya Çelebi Meşhur Müslüman Seyyahlardan.
Evzai Tebe-i tâbiînden meşhur fıkıh âlimi.
Fadlullah - Seyyid Muhammed Hüseyin Lübnanlı meşhur Alim - Ehl-i Şia.
Fahreddin RAZİ Tefsir-i Kebir müellifi, meşhur tefsir alimi.
Fatih sultan Mehmet İstanbul Fatihi, Osmanlı Sultanı.
Fethi GEMUHLUOĞLU Son devrin mütefekkir, mutasavvıflarından.
Fethi ŞİKAKİ Filistinli islami cihad hareketi kurucusu. Yahudiler tarafından şehit edildi.
Filibeli Ahmet Hilmi Osmanlının son döneminin islamcı yazar ve gazetecisi.
Gaspıralı İsmail Bey Kırım Müslümanlarının meşhur teşkilatçı, eğitimci yazar ve gazetecisi.
Gönenli Mehmet Efendi Cumhuriyet Dönemi en meşhur Kurralarından (Kıraat alimi).
Gönül Sultanları İrfan Özfaturanın Osmanlı dönemi velilerinden derlediği 19 velinin hayat hikayeleri.
Hacı Cemal ÖĞÜTyeni Son devir Osmalı alimlerinden vaiz.
Haluk Nurbaki Son dönem Onkolog doktor ve fikir adamı.
Hariri  Makamat Arapların meşhur şair ve dil bilimcisi, Makamat-ı Hariri yazarı *EDEBİYAT*
Hasan El-BASRİ Tabiinin büyüklerinden. Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessir...
Hasan El-BENNA Mısırlı çağdaş Müslüman Kardeşler Teşkilatı kurucusu, alim mücahid ve Şehid...
Hasip SEVEN ks.yeni Son devrin alim ve mutasavvıflarından.
Hazini Astronom ve fizikçi. * MÜSBET İLİM *
Hekimoğlu İsmail - Ömer Okçuyeni Son Devir Edebiyatçılarından, yazar, yayıncı, gazeteci, köşe yazarı.
Hızır Bey Çelebi İstanbul'un ilk kadısı alim ve şair.
Hoca Ahmed YESEVİ düz Meşhur Türk Mutasavvıfı...
Itri - B. Mustafa Efendi Osmanlı döneminin dini besteleri ile meşhur musuki üstadı.
İbni Abdilber Hadis Alimi..
İbn-i Abidin Osmanlı döneminin en meşhur Hanefi fıkıh alimi.
İbn-i BATTUTA Meşhur Müslüman Seyyahlardan.
İbn-i Hacer-i ASKALANİ Meşhur Hadis ve fıkıh alimi.
İbn-i Kayyım EL-CEVZİ Selefi ekolün temsilcilerinden..
İbn-i Kemal Osmanlı döneminin meşhur şeyhulislamlarından.
İbn-i KESİR En meşhur Tefsir alimlerinden..
İbn-i Mace Hadis alimlerinin en meşhurlarından....
İbn-i Teymiyye Hanbeli mezhebinin en meşhur alimlerinden..
İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkıh alimi. Hanefi mezhebinin kurucusu...
İmam-ı BUHARİ Hadis alimlerinin en meşhurlarından...
İmam Cafer-i SADIK Fıkıh alimi, Seyyid, 12 imamın 6.sı, Caferi mezhebinin kurucusu....
İmam EŞ'ARİ Ehl-i Sünnet itikadının en büyük iki imamından biri...
İmam GAZALİ Fıkıh-Tasavvuf alimi...
İmam MALİK Fıkıh alimi. Maliki mezhebinin kurucusu....
İmam MANSUR  düz Mutasavvıf. Kafkas direnişinin İLK imamlarından....
İmam MATURİDİ Ehl-i Sünnet itikadının en büyük iki imamından biri...
İmam Muhammed İmam-ı Azamın en büyük talebelerinden, müçtehid.
İmam NEVEVİ Hadis Alimi..
İmam Şa'bi Fıkıh alimi. Mutlak müçtehid. Tabiinden.
İmam Şafii Fıkıh alimi. Şafii mezhebinin kurucusu....
İmam Şamil yeni Mutasavvıf. Kafkas direnişinin imamı....
İmam Züfer İmam-ı Azam'ın talebelerinden ,Fıkıh alimi. Mezhepte müçtehid.
İmam Zühri Muhaddis ,Fıkıh alimi. Mutlak müçtehid. Tabiinden.
İskilipli Atıf Hoca Osmanlının son dönemi alimlerinden, Şehid.
İsmail ÇETİN orj-site Son devir Nakşibendi şeyhlerinden.
İsmail Hakkı BURSEVİ Mutasavvıf. Celveti Tarikatı şeyhi. 115 eseri vardır...
İzzeddin KASSAM Alim, mücahid filistin direniş sembollerinden.
Kabul Ahbar Beni İsrail'in (israil oğullarının) meşhur alimlerinden.
Katip Çelebi Osmanlı son dönemi, katip, tarihçi, mütercim, yazar ve mütefekkirlerinden.
Kazvini Astronom, yer bilimci, zoolog. * MÜSBET İLİM *
Kınalızade Ali Çelebi Osmanlı son dönemi müderris, şair, kazasker(askeri baş hakim)lerinden.
Kuduri Hanefi Fıkıh alimi, Muhaddis. 3. tabakadan.
Kurtubi Meşhur Tefsir sahiplerinden. Müfessir.
Mahmud Sami Ramazanoğlu Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden. Mümtaz bir şahsiyet..
Mehdi Abbasi halifelerinden.
Mehmet Akif ERSOY İstiklal Marşı yazarı, milli şairimiz.
Mehmet Akif İNAN Son devrin Edebiyatçı, şair, sendikacı, mütefekkir İslamcı yazarı.
Mehmet Zahid Kotku  düz Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
M.Esat COŞAN Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Mesruk Tâbiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi
Mevdudi Pakistanlı Son Devrin alim, mücahid, eğitimci, gazeteci, yazarlarından...
Mevlana Celaleddin-i Rumi Mutasavvıf, Mevlevi tarikatının kurucusu, Mesnevi yazarı...
Mimar SİNAN Osmanlı döneminin en meşhur mimarı..* MÜSBET İLİM *
Molla GÜRANİ Dördüncü osmanlı şeyhülislamı. Fatih'in hocalarından.
Muhammed ABDUH Son dönem Yenilikçi Mısır Müftüsü.
Muhammed ESED   2. Son devir Musevilikten mühtedi mütefekkir, alim, yazar, aksiyon adamı.
Muhammed Hamdi YAZIR Osmanlı son dönem alimlerinden Elmalı Tefsiri sahibi.
Muhammed Hamidullah Son Devrin büyük alimlerinden.
Muhammed Hazin Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Muhammed İKBAL Hindistanlı büyük şair ve mütefekkir.
Muhammed KUTUB Mısırlı çağdaş edebiyatçı, davetçi, yazar, düşünce adamı, Seyyid Kutub'un kardeşi, alim.
Muhammed Zahid El-Kevseri Son Devir Osmanlı alimlerinden.
MUSA GEÇİT  yeni Son Devrin doğunun büyük alimlerinden Seyda Molla Musa CELALİ Geçit.
MUSA TOPBAŞ  düz Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Mustafa Sabri Efendi Osmanlı Son dönem Şeyhülislamlarından, Mısır muhaciri.
Mustafa SİBAİ Son devrin alim, mücahid, eğitimci, gazeteci, yazar, aksiyoner simalarından. Suriyeli...
Mustafa YAZGANyeni  Necip Fazıl'ın talebelerinden şair, yazar, tercüman ve hatip.
Necip Fazıl KISAKÜREK Resimleri Eserler Son Devir Türk Şairlerinden.. detaylı bilgiler için TIKLA  TIKLA-2 ekvar
Nesai Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Nesai yazarı..
Nesefi Hanefi Fıkıh alimi ve tefsir sahibi.
Omer Bin Abdulaziz İkinci Ömer de denilen Zühd takva ve adaleti ile meşhur Emevi Halifesi.
Ömer Muhtar-özet
Son dönem Lİbyalı " Çöl Aslanı" lakablı mücahid alim. özet biyografi
Ömer Muhtar-Detaylı-1 2 3 4 5yeni Son dönem Lİbyalı " Çöl Aslanı" lakablı mücahid alim. Detaylı Biyografi.
Omer Nasuhi BİLMEN Cumhuriyet dönemi diyanet işleri başkanlarından.
Osman Yüksel SERDENGEÇTİ Son Devrin aksiyoner yazarlarından..
Sadi Şiraz İranlı büyük şair (Bostan ve Gülistan) ve yazar
Sadreddin YÜKSEL Son devir müderris, mütefekkir, yazar, aksiyon alimlerinden.
Said bin Museyyib Medineli 7 büyük fakihten biri.
Serahsi yeni Hanefi Fıkıh, fıkıh usulu, kelam ve münazara alimi. Mebsut yazarı.
Seyyid Abdulhakim Hüseyni Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Seyyid Ahmed Şerif Essenusi -1 2 3 4 yeni
Son dönem Lİbyanın 3. Senusi lideri mücahid alim. Detaylı Biyografi
Seyyid Kutub S.K.Anma Mısırlı çağdaş edebiyatçı, islami siyaset kavramının yerleşiminde büyük hizmeti geçmiş aksiyoner şehit.
Seyyid Muhammed Raşid Son Devrin Nakşibendi Mutasavvıflarından.
Sultan Baba - İhsan Tamgüney Son Devrin Mutasavvıflarından...
Süfyan bin Uyeyne Tebei tabiinden, fıkıh ve hadis alimi.
Süleyman H.Tunahan düz Son Devrin Nakşibendi Şeyhlerinden...
Süleyman ÇELEBİ düz Meşhur mevlid'in müellifi...
Taberi Meşhur Taberi tefsiri sahibi.
Timurtaş UÇAR Son dönemin Meşhur vaizlerinden.
Tirmizi Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Tirmizi yazarı..
Urve b.Abdullah b.Zubeyr Medineli 7 büyük fakihten biri.
Zehravi Cerrahlığı müstakil bir ilim haline getiren büyük operatör MÜSBET İLİM
Zemahşeri Müfessir, kelamcı, dilci ve edebiyatçı. Keşşaf sahibi.
Zerkeşi Muhaddis, Fakih, usul ve edebiyatçı Türk Alimi.
Zeynelabidin Hz. Hüseyin'in oğlu, (Hz. Ali'nin torunu) 12 imamdan 4. imam.
.