İmam Zühri  (52-124 h.)
İBN-İ ŞİHAB EZ-ZÜHRİ
Muhaddis ve tabiin'in büyüklerinden bir müctehid-i mut-
laktır. Zühre bin Kilab bin Amr'a mensubdur ki «Kureyş
kabilesindendir. Hz. Resûl-i Ekrem'in valideleri Amine (r.a.)
da bu kabileye mensuptur.
Şeriat ilminde arkadaşları arasında meşhurdu. İmâm
Malik, Süfyan Es-Sevrî, İbn-i Uyeyne ve sair büyük zâtlar
kendisinden hadîs-i şerif dersi almışlardır. İlim çevrelerinde
kendisinden sitayişle bahsolunurdu.

Fakihlerden İbn-i Dinar Hazretleri Zühri Hazretlerinin
medh ve senasını işittiği vakit : "Bu Zühri kimdir? Bu kadar
methini ediyorsunuz? Ben İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer'den
ilim aldım ve kendileriyle görüşmekle müşerref oldum. Zühri
niçin benden faziletli olsun?" derlerdi.

Bir gün Zührî Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş-.
lerdi. Ömer bin Dinar'ın meclisine götürdüler: Zührî Hazret-
leri saatlerce konuştukça herkesi hayrette bıraktı. Zührî Haz-
retleri meclisten çıktıktan sonra : "Zühri'yi nasıl buldunuz?"
diye sual edilince : "Vallahi bu Kureyşî gibi alim görmedim"
dedi.

Adil Halifelerden Ömer bin Abdulaziz, muasırı olan Züh-
rî hakkında, memleketinin her tarafına fermanlar göndere-
rek Zührî Hazretlerinin ictihadı ile amel olunmasını iste-
miştir.

Hz. Zührî, meşhur yedi fakih'in malumatını hafızasına .
almıştı. Gece, gündüz ders mütalaasıyla vakit geçirirdi. Hüc-
releri en iyi kitaplarla dolu idi. Birini bırakıp diğerini okur-
lardı. Bu halinden şikâyet eden hanımı : "Senin bu kitaplar
ile uğraşmaklığın, üzerime üç hanım almaktan fenadır" di-
yerek kadınlık fıtratını meydana koymuştur.

Hz. Zührî, 72 yaşında, Hicrî 124 senesinde ahirete intikal
eylemiştir. Vefatından sonra çok hüzünlü mersiyeler yazıl-
mış ve marifet erbabını ağlatmışlardır. Allah ona rahmet
etsin.

yazan: Hilmizade İbrahim Rıfat-Akabe.