URVE BİN ZÜBEYR BİN AVVAM
              (hs. 22 - 92 )

Medine-i Münevvere'de zuhur eden fukaha-i seb'a (yedi
fakih) dan bir mutlak müctehiddir. Muhterem babaları, Aşa-
re-i Mübeşşere'den Hz. Zübeyr (r. a.) dır. Valideleri, Hz. Ebu-
bekr'in iffetli kızları Hz. Esma (r. a.) dır. Hz. Zübeyr'in va-
lidesi ise Peygamber Efendimizin halası, Hz. Safiye (r.a.) dır.
Urve Hazretleri, Hz. Aişe'den hadîs-i şerif rivayet etmiş-
lerdir. Kendisinden dahi, İbn-i Şihâb, Zührî ve sair tabiin
büyükleri rivayet etmişlerdir.

Zühd ve takva ile meşhûrdur. Hafızasının kuvveti son
derecede idi.
Velid bin Abdulmelik zamanında ayaklarından birine has-
talık sirayet etmekle, görülen lüzûm üzerine tabipler tara-
fından kesilmiştir. Bu ameliyat ramazan ayı içinde olmuştu.
Kendisi o gün oruçlu olduğu halde iftar etmemiş, sabretmiş-
lerdir. Ameliyattan sonra 8 sene yaşamışlardır.

Bir gün Hz. Urve bin Zübeyr'in bulundukları mecliste,
oturanlardan her biri dünyaya ait arzu ve isteklerini beyan
ediyorlardı. Hz. Urve bin Zübeyr ise : "Ben ahir ömrüme ka-
dar ibadet ve tâat ile meşgul olmak isterim." demişlerdir.

Hikmetli sözlerinden birkaçı :
* Evladınıza ilim öğretiniz, vakıa küçüktür, ilerde büyük
olur.
* Bir kavmin küçüğü fakir olsa da ilim sahibi olursa bü-
yüktür.

Allah ona rahmet etsin.