* Bedruddin Zerkeşî ( 1344-1392m. )
     Kitabiyat

     Tam adı, Ebû Abdullâh Bedruddîn Muhammed b. Abdullâh b. Bahâdır b. Abdullah ez-Zerkeşî'dir. Doğum ve vefat itibarıyla Mısırlı olup, Şafii mezhebine bağlı, Türk asıllı bir alimdir. O, imam ve allame olup, çeşitli kitapların musannifidir (derleyicisidir).
 
Hicrî 745 (1344) senesinde doğmuştur. Cemâluddîn el-İsnevî (ö. 772/1370) ve Sirâcuddîn el-Bulkînî (ö. 805/1403) adlı iki şeyhinden ilim tahsil ettikten sonra Halep'e giderek orada Şeyh  Şihâbuddîn el-Ezra'î'den (ö.783/1381) ilim tahsil etmiş; Dımaşk ve başka yerlerde hadis dinlemiştir.

Fakih, usûlcü ve edip olan Zerkeşî, bu dalların her birinde üstün idi. Daha sonra ders verdi, müflülük yaptı, Karâfe-i Suğrâ'daki Kerîmuddîn Hankâhı'nın şeyhi oldu.

el-Birmavi (ö. 831/1428) şöyle demektedir: "O, dünya meşgalelerinden elini çekmişti ve dünyevi ihtiyaçlarıyla işlerini gören akrabaları olduğu için hiçbir işle meşgul olmazdı."

Hattı (yazısı) gerçekten çok kötü olduğundan yazısını okuyabilenler gayet azdı. 794 senesi, Receb ayının üçünde (26.05.1392 Pazar günü) Mısır'da vefat etti ve Karâfe-i Suğrâ'da Bektemir es-Sâkî (ö. 736/1335) Türbesi'nin yakınına defnedildi.

Zerkeşî, daha çok fıkıh (hukuk), fıkıh usulü, hadis, Kur'an ve tefsir ilimleriyle iştigal etmiş (uğraşmış) ve geriye otuzdan fazla eser bırakmıştır.

Eserlerinin listesi

Fıkıh ve Fıkıh Usûlü

el-Bahru'l-Muhit
ed-Dibac fi tavdih'l-minhac
İ'lamus-sacid fi ahkami'l-mesacid
Habaya ez-zevaya fi'l-fürü`
el-Mensur fi tertibi-l kava`idi'l-fıkhiyye
Zehru'l-'ariş Fi ahkami'l-haşiş
Selasilu'z-zeheb fi'l-usul
Luktatu'l-aclan ve billetu'z-zam'an
Fi ahkami't-temenni
el-Kava`id fil-fıkh (ev fil-furü`)
Hadimu'r-rafiı ve'r-ravda fil-furu' veya Hadimu'ş-şerhi ve'r-ravda
Hulasatu'l-fünun el-erba`a
Şerhu't-tenbih, li-Şirazi
Teşnifu'l-mesami` bi cem`i'l-cevami'
Şerhu'l-mu`teber li'l-Esnevi
Şerhu'l-veciz
el-Ğuraru's-sevafir, fi-ma yahtacu ileyhi'l-musafir
el-Ezhiyye Fi ahkami'l-ed`iyye,
Risale fi't-ta`un ve cevazi'l-firari minhu
ez-zerkeşiyye
en-Nuket ala umdeti'l-ahkam
Ma la yesa`u'l-mukellefe cehluhu
Muclil efrah şerhu telhisi'l-miftah (Tecelli'l-efrah)
Mecmuatu fıkh
Amelun min tıbb li-men habbe
et-tırâzu'l-muzehheb fi kavâ`idi'l-mezheb
Kitâbu'n-nikâh

Tefsir ve Kur'an İlimleri

el-Burhân fi `ulumi'l-kur'ân
Tefsiru'l-kur'ân
Keşfu`l-ma`ani Fi'l-kelâmi alâ kavlihi te`âlâ: "Velemmâ belağa eşuddehü",

Hadis ve Hadis İlimleri

el-İcâbe li-iradi mâ'stedrakethu `A'işe alâ's-sahâbe
etTezkira fil-ahadisi'l-muştehira
el-le'âliul-mensura fi'l-ahâdisi'l-muştehira
Tekmiletu şerhi'l-minhâc
el-Mu`teber fi tahrici ahâdisi'l-minhâc ve'l-muhtasar
Tahrici ahâdisi'r-Râfi'i
ez-Zehebul-ibriz fi tahrici ahâdîsi Fethi'l-aziz
etTenkih li-elFâzi'l-câmi`ıs-sahih
Şerhu'l-câmi`i's-sahih (veya) Şerhu`l-Buhâri
el-Muhtasar (fi'l-hadis)
en-Nuket alâ'l-Buhari
en-Nuket alâ İbnis-salah
Şerhul-erbain en-neveviyye, Şerhu'l-Buhari

Arap Dili ve Belağatı

Ma`na lâ ilâhe illa'llâh
et-Tezkiratu'n-nahviyye
Rabi`u'l-ğazlân Fi'l-edeb
Şerhu kasideti'l-burde
el-'Arudu's-saviye

Rical ve Vefeyât

Ukudu'l-cumân
Muhtasaru `ukudi'l-cumân zeylu vefeyâtil-a`yân

mico_tasarım