geri mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
.
2- دعاء مولد الشريف - Duau Mevlidi Şerif

Evladı mükerremlerini (Hürmet ve tazim olunan çocuklarını) Ulemai amilin (Bidikleri ile amel eden alimler) ve sulehai salihin (Salih kimseler) ve ağniyai şakirinden (Şükreden Zenginler)
Eyleye. Usul
(baba ve dedeler, ana ve nineler) ve Furu'larından (çocuklar ve torunlar) ahirete irtihal idenlerin (göç edenlerin) taksiratların (günahların) mağfur (af edilmiş)
Ve ruhların mesrur
(mutlu) eyleye. Bakide (geride) kalanları Tuli (uzun) ömrile muammer eyleye (yaşata) .
Nice nice meclislerin emsal-i kesiresiyle
(pek çok benzerleriyle) kendilerin mesrur (mutlu) eyleye. ve rahat
vucudumize
(varlığımıza) sebeb olan Halife-i Ruyi Zemin (Yeryüzünün halifesi) Şevketlü Mehabetlü (Azametli Heybetli) Sultan
 
Abdülhamid Efendimiz hazretlerinin Vücudu Hümayunına (Padişahın vücuduna) Sıhhat ve selamet
Ve ömrü Şahanelerine (pek güzel ömürlerine) Bereket ve Livai saadet-i İltivasına (Dalgalanan saadet Sancağına)  daima nusret (zafer)
Ve asakirine
(askerlerine) kuvvet ve sefinelerine (gemilerine) selamet ve kalbi şahanelerine (pek güzel kalblerine) meserret (sevinç)
İhsan Eyleye. Ve E'dai (düşmanlardan) Bedkardan (kötü amelli) ahzu intikam (intikam almakla) ile Rabbim mesrur (mutlu) eyleye
 Berrde (karada) ve Bahirde (Denizde) bulunan müsafirin (yolcuların) ve asakirine (askerlerine) selametler ihsan eyleye
 
Huccac-ı Müslimine (Müslüman hacılara) Berren ve Bahren (Karadan ve denizden) Selametler virüb (verip) gidenlere tekrar, gitmeyenlere An
Karibizzaman (en yakın zamanda) Halal mal ile ziyaretler ihsan eyleye. Vaktimiz hitamında (sonunda)
Kelime-i Şehadet (1) nasib eyleyub(ip) sekeratı mevtimizi (can çekişme halimizi) asan (kolay) eyleye. Ve Kabirde
Şeytanı aleyyillanenin (Lanet şeytanın üzerine olsun) mekrinden (hilesinden) emin eyleye. Sual-i Münkeraynin (iki Sorgu Meleğinin)
Suallerini (sorularını) asan (kolay) ve cevablarına muktedir (güç yetirebilme) eyleye. Ve Cennet(ü) ve Cemaliyle (Rızası veya Yüzüne bakmakla)

(1)
Eşhedü En La İlahe İllalah ve eşhedü enne Muhammede abduhu ve rasuluhu.
Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammedin O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
 
Cümlemize (hepimize) ikram eyleye. Dualarımızı Dergah-ı İzzetinde (Kudret ve Şeref sahibinin Huzurunda) makbul (kabul olunmuş)
 Eyleye. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yesifun
(Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir)
ve Selamun alel Murselin (Gönderilen Peygamberlere Selam olsun) . Vel Hamdulillahi Rabbil Alemin (Hamd Alemlerin Rabbinedir)
Ketebehu (Onu yazdı) Esseyyid Mustafa Abdulkadir
Matbaatu Osmaniyye - Sene Hicri 1311

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid
mico_tasarım