geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Hakka layık kılmadık (yapmadık) amalimiz (amellerimiz)  * Bilmeyiz ki(m) noliser (ne olacak) ahvalimiz (hallerimiz)
(Ş)
imdi gel isyanımız terk i(e)delim * Hakka eksikligimiz arz idelim (sunalım)
Nefse uyub işledik bunca günah
* Bilmeyiz ki(m) ne kılavuz (rehber) Ya İlah
Sana layık bir amel hiç bizde yok
* İlla (ancak) isyan ile noksan bizde çok
 
Rahmetinden (e)ger bize ihsan ola * Padişahlığına ne noksan ola
İşit (ş)imdi nice virdi (verdi) O(l) Celil (Her şeyden büyük Allah)
*
Mustafa'ya (SAV) Hulkevsafi -ı Cemil (En güzel Ahlak özellikleri)
Hem dahi Kuranda ögdi
(Övdü) O(l) Kerim (Sonsuz cömert Allah)*
Didi
(dedi) ki(m) sensin " Ala hulukin Azim" (Büyük bir ahlak üzerinesin)
Hilati (Süslü Elbise) Hak'tan anın (onun) Levlak(1) idi
* Gilli ğişden (kin, hile vs.) kalbi gayet pak (temiz) idi
(1) Kudsi Hadis: "Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Alemleri yaratmazdım."
El-Leali-l Masnua Suyutî 1/272
Gönlü alçak içi O(l) Kadr-i Celil (Büyük takdirli) * Sözleri şirin, cemali Key (iyice) cemil (Güzel)
Hulki (yaratılışı) alemden olurken Mücteba (seçilmiş)
*
Meskenetden (yoksulluktan) O(l) giyer idi Aba (kaba elbise)
Hem tevazu (alçak gönüllü) hem kanaatdi işi * Arpadandı et(k)meği vü (ve) hem aşı
Tanrının adını zakirdi (anardı) müdam (devamlı)
 
*
Her ne Hak'dan gelse Şakirdi (Şükreden) müdam(devamlı)
 
Hak didi (dedi) dağları Altu(ı)n eyleyem * D(t)ürlü nimetlerle seni toylayam (ağırlayam)
Ol Habibullah (Allah'ın sevgilisi) didi
(dedi) Ya zanniam (Ey Nimet sahibi)
*
Ümmetim çün (için) ben bu hale razıyam
Katlanu
(ı)ram a(o)nlar için zahmete * Ümmetimi layık eyle Rahmete
Hem dileriz Senden Ey Hayyu Kadir (Ey Gerçek hayat sahibi ve Her şeye gücü yeten Allahım)
 
*
Bize Ümmet de(i)ye O(l) Bedr-i Münir (Aydınlatan ay)
 

Mustafa'ya (sav) hem civar (komşu) et ya Kerim
*
Cennet-i Firdevs (Firdevs cenneti) içinde Ya Rahim (Ey ahirette de inananlara merhamet eden Allahım)
Lütfile göster bize didarını (yüzünü)
* Nimetinle toylagil (ağırla) kullarını
Nur-u Ahmed
(Ahmed (sav)in nuru) hürmetine Ey Hüda (Allah)
*
Eyleme bizi Muhammed'den (sav) cüda (ayrı)
Fahr-i Alem (Alemin övüncü) göç eyledi dünyadan

*
Ümmetlerim size olsun ElVeda

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım