Piyesler

İKİNCİ ÖMER - 1      Etem ERKOÇ

 *************************** 
Etem ERKOÇ
1950 yılında Çorum'da doğdu. 1969'da Çorum İmam Hatip Lisesi'ni ve Çorum Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1973'de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden. 1974'de Bursa İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Kırıklareli Atatürk Lisesi Din Dersi Öğretmenliği ile meslek hayatına başladı. Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğinden 1977'de Çorum İmam Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı. 1987yılında Arapça dil eğitiıni için kısa süreli olarak Mısır'a gitti.

İmam Hatip Liselerindeki kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. Bazı konularda yapmış olduğu araştırma ve incelemelerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladı. Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
öğretmenliğinden emekli olup çalışmalarına devam etmektedir.

Eserleri
1- Arapça Cümle ve Kelime Yapısı (Basıldı)
2- Zekat Rehberi (Basıldı)
3- Çorum Evliyaları - A.İzzet Efendinin T.Makamat adlı eserinin sadeleştirilmesi (Basıldı)
4- İslâm'da Mülkiyet ve İdare (Abdulkadir Udeh'den Çeviri)
5- İslam İktisadının İlkeleri
6- Motivasyonun İş hayatında Uygulanışı ve İşgören Üzerindeki Etkileri
7- Gurbet Yuvası (Tiyatro)
8- Hayat Çizgisi (Tiyatro)
9- Kapanmayan Defter (Tiyatro)
10- Habeşistan Yılları (Tiyatro)
11- Endülüs Fatihi (Tiyatro)
12- Selahattin Eyyubi (Tiyatro)
13- İkinci Ömer (Ömer B. Abdülaziz-Tiyatro)
14- Gönüllüler Sultanı İmam Rabbani-Tiyatro
15- Öncüler (Tiyatro)
16- Üç Çilekeş (Tiyatro)
17- Kudüs'ün Anahtarları (Tiyatro)
18- Saadet Asrına İlk Çengel (Tiyatro)
19- Nikonya'dan Çorum'a (Roman)

BİRİNCİ PERDE

Şahıslar:
1. Ömer ibni Abdülaziz (Halife)
2. Süleyman ibni Abdülmelik (Halife)
3. Reca ibni Hayve (Şam'm meşhur alimi)
4. Hişam ibni Abdülmelik (Emevi emiri)
5. Halid ibni Reyyan (Baş muhafız)
6. Amr ibni Muhacir (Muiıafız)
7. Muhafız
8. Müzahim (Azatlısı)
9. Müsalim (Saray dalkavuğu)
10. Muti (Saray dalkavuğu)
11. Abdülmelik (Ömer'in büyük oğlu)
12. Asım (Ömer'in küçük oğlu)
13. Mesleme b. Abdülmelik (Ömer'in kayın biraderi)
14. Eyyüb b. Şurahbil (vali)
15. Adiy b. Erta (vali)
16. Anbese
17. Tellal
18. Emevi emirleri (Üç kişi)
19. Meymun b. Mihran (Devrin bilgini)
20. Süleyman b. Yesar (Devrin bilgini)
21. Mücahid


TABLO I
(Emevi sarayında muhteşem mefruşatlı bir salon. Pencereleri, bir
yandan Emevi emirlerinin konaklarına bakıyor, diğer taraftan
Ümeyye camii görülüyor, Perde açıldığnnda halife Süleyman görü­
lür. Koltuğuna oturmuş, başını ellerlnin arasına almış, düşünüyor.
Yanına yetmiş yaşlarında, beyaz elbiseli beyaz sarıklı, Şam'ın meş-
hur alimi Reca girer.)

Reca: Esselamü aleyküm, ey mü'minlerin emiri.

Süleyman: Aleykümüsselam, ya Reca. (Ayağa kalkar,
yer gösterir.) Gel, şöyle otur. (Reca oturunca) Umarım, ye-
terince bilgi toplamışsındır...

Reca: Günlerdir onun için koşturdum.

Süleyman: Öyleyse Ömer hakkında ne diyorsun?

Reca: Ey mü'minlerin emiri, biliyorsunuz, emriniz üzeri-
ne onunla bir ay arkadaşlık yaptım. onu, her yönden dü-
rüst buldum. O adam, münafıklık nedir, bilmez.

Süleyman: Şiirle musikiyle ilgisi var mı?

Reca: Keskin zekaya, tükenmez azme, yüce duygulara
sahip.

Süleyman: Güzel kokular sürünürmüş, elbiselerinin
etekleri yeri süpürüyormuş.... Öyle mi?

Reca: Görünüşü çok cazip, gönlü de çok şeffaf, ya
emir'il-mü'minin.

Süleyman: (Biraz düşünür.) Biliyorsun, hastalığım gün
be gün artıyor.

Reca: Allah şifa versin... Geçer, inşaallah.

Süleyman: Biliyorsun, oğlum Eyyüb'ü veliaht tayin et-
miştim. O da öldü.

Reca: Allah rahmet etsin. Cenâb-ı Hakk'ın rahmeti bol-
dur.

Süleyman: Benden sonraki veliaht mevzuu, beni tedir-
gin ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.

Reca: Haklısınız... Bu insanlar, size Allah'ın emaneti. Bu
gün de, yarın da böyle...

Süleyman: Günlerim tükeniyor, ya Reca. Benden sonra
gelecek olan halife, ya mü'minlerin hukukunu gözetecek,
ya da dünyaya meyledip müslümanları sapıtacak.

Reca: Bu durumda sorumluluk, vebal, çok büyük...

Süleyman: Oğlum Davud'u veliaht tayin etsem?..

Reca: Ama oğlunuz Davud, şu günlerde İstanbul kuşat-
masına katılmaktadır.

Süleyman: Öyleyse ne düşünürsün?

Reca: Ferman, zatınızındır, efendim.

Süleyman: Küçük oğlumu veliaht tayin etsem, o da hiç
olmaz. Kılıç kuşansa taşıyamaz. Belki kılıç, ondan uzun-
dur... Söyle bana, ey Reca, söyle... Eli, yüzü belli, dürüst,
Allah'tan korkan, kullarının hukukunu gözetebilecek birini
söyle... Ne olur, söyle...

Reca: Efendim, eğer arzu ederseniz, size böyle birini
tavsiye edebilirim. O, sizi kabrinizde huzursuz etmez.
herkes, size hayır duada bulunur.

Süleyman: (Heyecanla) Haydi Reca, haydi. Çabuk söyle.

Reca: Ömer ibni Abdülaziz...

Süleyman: Allah hayrını versin, ben de onu düşünüyor-
dum. Onun için, senin onunla arkadaşlık kurmanı istedim.
Onu, yakından tanımak istedim.

Reca: O, çocukluğundan beri, hassas ve ince ruhlu bir
kişi imiş. Çocukluğunu bilenler, anlattı. Bir gün annesi,
odasına girmiş, bakmış ki Ömer ağlıyor. Annesi sebebini
sormuş. Ne dese, beğenirsiniz?.. Bir şey yok, anneciğim,
ölümü ve sonrasını hatırladım da göz yaşlarımı tutamadım,
demiş.

Süleyman: Öyleyse benden sonra Ömer ibni Abdüla-
ziz'i halife tayin ediyorum. Emevi hanedanını da susturabil-
mek için de Ömer'den sonra Yezid ibni Abdülmelik'i halef
tayin edeceğim. (Kalem, kağıt alır ve yazar.) İşte vasiyye-
tim, ey Reca. Onu kendi elimle yazıyorum. (Vasiyetini yük-
sek sesle okuyarak yazar)

"Bismillahirrahıııanirrahim. Ben, mü'minlerin emiri, Ab-
dülmelik oğlu Süleyman, benden sonra hilafeti Ömer ibn
Abdülaziz'e devrediyorum. Ondan sonra da Abdülmelik
oğlu Yezid, halife olacaktır. Dinleyiniz ve itaat ediniz. Al-
lah'dan korkunuz ve ihtilafa düşmeyiniz
." (Altını imzalar ve
kağıdı katlar. Muhafızı çağırır.) Bana, saraydaki emirleri ve
valileri çağır.

Muhafız: Baş üstüne, ey emir'il-mü'minin. (Çıkar).

 *************************** 

SARMAŞIK YAYINLARI

mico_tasarım