Servet Gazetesi 11 Ekim 1901
Hicaz demiryoluna bağış faaliyetlerine konu mektup
   Hindistan’da kain (olan) (Vabhahel) kasabasında tesis olunan Encümen-i Osmani (Osmanlı Alt kurulu) katibi Seyyid Celaleddin Sahib, (Mehmedan) Gazetesine atideki (aşağıdaki) mektubu göndermiştir:

Gücerat’ta kâin-olan(Vabhahel) kasabasındaki ahali-i İslamiyye (müslüman topluluk) , eazim-ı asar-ı celile-i hazreti padişahîden (Sevgili Padişahımızın büyük eserlerinden) Hicaz Demiryolu için ianat-ı lazıme cemi’ (gerekli yardımları toplama) için tedabir-i lazıme (gerekli önlemler) ittihazı zımmında (edinme kapsamında) Encümen-i Osmani dairesinde akd-i içtima etmiştir (toplantı düzenlemiştir). İçtimada (toplantıda) bir miktar iane (yardım) cem’ olunduğu (toplandığı) gibi hazırundan (hazır bulunanlar) bazı zevat (kişiler) ileride ianat (yardım) vereceklerini vaad (söz) etmişlerdir. Mezkûr (adıgeçen) kasaba havalisindeki (çevresindeki) İslam köylerinin sekenesi (oturanları) mezkur demiryolu için ianat itası (yardım verme) niyetinde bulunduklarını encümeni mezkura (adıgeçen alt kurula) tebliğ etmişlerdir (bildirmişlerdir) .

Encümen-i mezkûr, gazetenizin cem’ (toplanan) olunan ianatı Dersaadet’e (başkente) irsaline (göndermeye) vasıta olup olmayacağını anlamak istiyor. Şayet tavassut (aracılık) etmeyeceğiniz takdirde meblağ-ı mezkûrun (adıgeçen tutarın) makam-ı aidine (ait olan makama) teslimi için irae-i tarik (yol gösterme) etmeniz mercudur (rica edilmiştir-beklenmektedir).

.

 
Bilet


Maarif Nezaret-i Celilesince (Milli Eğitim bakanlığınca) musaddık (onaylanmış) Müslim (müslüman) ve gayri Müslim (müslüman olmayan) umum mekatib talebesinin (tüm okul öğrencilerinin) Eylül-ü Rumi’den itibaren yirmişer paralık bilet mukabilinde (karşılığında) Şirket-i Hayriye vapurlarıyla yolculuk etmelerine kemafissabık (eskisi gibi) müsaade olunmağa ibtidar (devam) edileceği bu kere şirket-i mezkure canibinden (adı geçen şirket tarafından) Maarif Nezareti Celilesine işar olunmuştur (bildirilmiştir) .

*Hicaz Hamidiye Demiryolu’nun inşası için şimdiye kadar vuku bulan (gerçekleşen) irsalat (gönderilenler) ve teslimat-ı vakia (bizzat teslimatla) otuz dört milyon dört yüz yirmi bir bin altı yüz seksen sekiz kuruş yirmi dokuz paraya baliğ olmuştur. (ulaşmıştır)


Firari.

Beşinci Ordu-yu hümayuna (osmanlı ordusu) mensup şimendifer (demiryolu) taburunun dördüncü bölüğü yüzbaşısı olup Hicaz Demiryolu ameliyatında (operasyonunda) müstahdem (çalışırken) iken firaren (kaçarak) Beyrut tarikiyle (yoluyla) Marsilya’ya oradan Paris’e giderek bir müddet serseriyane (serserice) dolaşmış ve muahheren (daha sonra) Dersaadet’e (başkent-istanbul) geldiği sırada derdest edilmiş (yakalanmış) olan istihkam (inşaat vs. uğraşan grup) Yüzbaşısı Servezli Şekib Efendi’nin askeri ceza kanunname-i hümayununun (osmanlı askeri ceza kanununun) yüz otuz ikinci maddesine tevfikan (uygun olarak) suluk-i askeriyeden (askeriyeden) tardıyla (kovulmakla) beraber altı mah (ay)  hapsine irade-i seniyye-i hazret-i padişahi şeref-sudur (şerefli padişah buyruğu) buyrulmuştur.
.


İngiltere'de Cesim (büyük) bir tünel.

Ahiren (son olarak) Glaskov şehrinde içtima eden (toplanan) mühendisler İrlanda ile Biritanya-yı Kebir (Büyük Britanya) arasında tahtelbahr (denizaltında) bir tünel hafr ü küşadı (kazıp açma) hakkında tanzim olunan (düzenlenen)  layihayı (tasarıyı) tasvib etmişlerdir (uygun görmüşlerdir) . Tünelin…otuz dört buçuk mil tulunda (uzunluğunda) olacak bunun yirmi beş mili tahtelbahr (denizaltında) olacaktır. Mesarif-i harfiyesine (kazı giderleri) gelince on milyon sterlin lirası tahmin olunuyor.
. 

ten alınıp açıklamaları yapılmıştır.