İkdam Gazetesi 15 Eylül 1910
Bahr-i siyahi'de (Karadenizde) Rus filosu
   Petroburg'dan 18 Eylül tarihiyle "Osmanişerlvid" gazetesi yazıyor:
- Rusya hükümeti rus efkar-ı Umumiyesine (Kamuoyuna) istinaden (dayanarak) "Tanin" in teklifine pek atf etmeyecek (önem vermeyecek) bir surette cevap vermeye karar vermiştir. Rusya bu sonbahar zarfında (içerisinde) Bahr-ı siyahide pek büyük münavereler (tatbikatlar)  icrasını (yapılmasını) tahtı karara (karar altına) almıştır. Bu münavereye Bahrı-ı siyah donanmasının bütün işe yarayan parçaları iştirak edecektir (katılacaktır) . Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Voye vodovski maiyeti ile (beraberindekilerle) birlikte manevralarda hazır bulunacaktır.

Boğazların Tahkimi (kuvvetlendirilmesi) için


Kalatu sultaniye (Sultan Kalesi) ve İstanbul boğazlarının terakkiyat-ı ahireyi fenniyyeye (Son teknik gelişmeler) nazaran ne gibi ıslahat ve tadilata (yenilik ve onarım) muhtaç olduğu meselesini tedkik (araştırma) ve boğazların tersin (sağlamlaştırma) ve tahkimi (destekleme) keyfiyetiyle (niteliğiyle) iştiğal etmek (uğraşmak) üzere Berri ve Bahri zabitandan (Kara ve deniz subaylarından) mürekkep (oluşturulmuş) bir komisyon teşkili takarrur etmiştir (Kararlaştırılmıştır) . Komisyonun riyasetine (Başkanlığına) ayandan (önde gelenlerden) Bahriye Nazırı esbakı (Eski Deniz Bakanı) Topçu Feriki (paşası) rıza paşa tayin olunmuştur. Rıza paşa elyevm (Bugün) Berlin'de bulunduğu cihetle (sebebiyle) kendisine telgraf keşide edilerek (çekilerek) atayı malumat olunmuştur (bilgi verilmiştir) .


Kıbrıs'ta Yunanlılık Fikirleri.

Kıbrıs'ta münteşir (yaynılanan) Sunuhat Gazetesinde okunduğuna nazaran (göre) Cezire-i mezkurenin (belirtilen Adanın) her tarafında Megalu İdea maluli (Büyük Ülkü Fikrine kapılmış) olan zavallı bir takım rumlar tarafından Kıbrıs'ın da Yunanistan'a ilhakını (birleştirilmesini) temin edebilmek için hareket-i ihtilaliye (isyan hareketi)  hazırlanıyormuş. İslamlara sui (kötü) muamele ve hakaret başlamış. Adanın her tarafında Yunanistan için gönüllü kayıt ediliyormuş.


Kolera.

Erzurum. 13 Ağustos.
   Bugün ahaliden (halktan) musab (hasta) olmayıp  Asakiri Osmaniyeden (Osmanlı Askerlerinden) iki musab (hasta) görülmüştür.

   Nefs-i Kasabada (aynı kasabada) 4 vefeyat (ölü) ve bir musab,
Varası nahiyesine mülhak (bağlı) Burik Karyesinde  (köyünde) dahi 4 vefeyat ve bir musab vukua gelmiştir (gerçekleşmiştir).Kurtdereli ile Pakson.

Taksim cambazhanesindeki güreşlerden evvelki akşamki güreş oldukça calibi dikkat (dikkat çekici) bir surette cereyan etti. Zor pazusunu bütün cihana tanıtan Kurtdereli Muhammed pehlivan şimdiye kadar karşısına çıkan pehlivanları pek kolayca yeniyor, yiyordu. Evvelki akşam Kurdereli'nin karşısına oldukça mühim bir pehlivan çıkmıştı. Şimdiye kadar çıkan pehlivanların hepsini mağlup etmiş olan ingiliz pehlivanı (Paksoni)'yi Kurtdereli Mehmet pehlivan iki üç (el ense) ile aşağıya almıştı.
 

ten alınıp açıklamaları yapılmıştır.