Tanin Gazetesi 11 Nisan 1909

Serbesti Sermuharriri (Özgürlük Başyazarı) Hasan Fehmi Bey’in Katli - Öldürülmesi)

Nöyye Feraye Preseden(Ajansından):
Evvelki gece Dersaadet’te (İstanbul'da) , Galata Köprüsü üzerinde Ahrar Fırkasına (Hürler Partisi) mensup Serbesti Gazetesi’nin başmuharriri Hasan Fehmi Bey revolver (tabanca) kurşunuyla cerh ve katl edilmiştir (yaralanıp öldürülmüştür) . Hasan Fehmi Bey’in refakatinde (eşliğinde) bulunan Şakir Bey’i de cerh eden (yaralayan) katil firar etmiştir. Yalnız katilin bir zabit (subay) üniformasıyla melbes olduğu (giyindiği) biliniyor.

     Herkes fail-i katilin (öldürenin) esbab-ı siyasiyyeden (siyasi sebeblerden) neşet ettiği (oluştuğu) hususuyla, Hasan Fehmi Bey’in Genç Türk Komitesi’ne şiddetle hücum ve taarruzlarda bulunmasından ileri geldiği zan ve zehabında (sanı) bulunduğu cihetle bu hadise (olay) fevkalade (olağanüstü) nazar-ı dikkati celb etmektedir (dikkati çekmektedir) . Genç Türkler ve Ahrar, parlamentonun dahil ve haricinde (iç ve dışında)  yekdiğerine (birbirine) karşı keskin münakaşat (tartışmalar) ve mücadelat (mücadeleler) yürütmektedir. Her iki fırkanın rüesası (partinin başkanları) daha menfada (sürgünde) iken bile birbirlerine muarız (aykırı) olarak geçinememişlerdir. Hasan Fehmi Bey Paris’e firar etmişti (kaçmıştı) . Orada haricen (dış görüntüde) reisleri Prens Sabahattin Bey olmak üzere tanılan muhtariyet (özerklik) fikirli Ahrar’ın reis-i hakikisi (gerçek başkanı) imiş.

        Zahire bakılırsa (Dış görünüşe göre) merhum (rahmetli) fevkalede (olağanüstü) cidalci (münakaşacı) bir tabiatta idi ve İstanbul’a avdet eder etmez (döner dönmez) adeden Ahrar’dan kuvvetli olan Genç Türk Fırkasına karşı lisan-ı ihtiyat (yumuşak uslup) istimal etmedi (kullanmadı) . Bilhassa son günlerde gerek kendisinin ve gerek rüfekasının (Arkadaşlarının) Meclis-i Mebusan reisi (Millet meclisi başkanı) Ahmed Rıza Bey’e hücumları hadd-i marufi (belirli sınırı) aştı hatta Genç Türklüğün bu timsalini (örnek şahsını) efkar-ı hürriyetten (hürriyet düşüncelerinden) mahrum olmakla itham ettiler (suçladılar).

 

ten alınıp açıklamaları yapılmıştır.