İkdam Gazetesi 29 Mart 1915

Yine İhtilaf-ı Müselles Alaiminden (Üçlü sorun alametleri)

Rus Gazetelerinden tafsilen (detay olarak) Viyana Gazetelerinde görülen malumata (bilgilere) göre Rus efkâr-ı umumiyyesi (kamuoyu) günden güne İngiltere aleyhine dönmektedir. İngilizlerin Ruslara karşı ikiyüzlü bir siyaset takip ettiklerinden artık kanaat husule (meydana) gelmiştir. Hele Edvar Grey’in Avam Kamarasında Boğazlar Meselesine dair vuku bulan (gerçekleşen) beyanatı (açıklaması) Rus mehafil-i siyasiyesinde (siyasi kulislerinde) pek derin bir tesir ve infiali (tepkiyi) mucib olmuştur. (gerektirmiştir)

 


 
Von Der Golç Paşa

Bükreş 27 –Mareşal Von Der Golç Paşa bu sabah Kral tarafından kabul olunmuş ve Reis-i Vükela Mösyö Branyano ile mülakat etmiştir (görüşmüştür) . Almanya’nın Bükreş sefiri (elçisi) Mösyö Von Der Puşe, Golç Paşa’nın şerefine Şe foy club'da bir ziyafet vermiş ve bu ziyafete, ezcümle (özetle) , Saltanat-ı Seniyyenin Bükreş sefiri (Yüca Saltanatın Bükreş elçisi) Safa Bey ve Ateşemiliter (Askeri Ateşe) Kadri Bey meduu bulunmuştur (davet edilmiştir.) . Mareşal Von Der Golç Paşa şehrimizi bugün akşam saat beşte terk edecektir.

İttihad-ı İslam (İslam Birliği)

Nöyye Feraye Prese Gazetesi bir menba-ı me'suktan (güvenilir kaynaktan) aldığı atideki malumatı neşrediyor (gelecekle alakalı bilgileri yayınlıyor) : “Türkiye, İran ve Afganistan arasında bir ittihad husule (birlik meydana) getirmek hususundaki gayretler terakki etmektedir (artırmaktadırlar) . İran ve Afgan muteberan ve muteheyyezanı, (itibarlı ve seçkin)  İslamiyetin maruz bulunduğu tehlikelere karşı İran ve Afganistan’ın lakayt (kayıtsız) kalamayacaklarını beyan ediyorlar. Her ne kadar İran ve Afganistan hükümeti henüz vaziyet-i bi-taraflarını (tarafsızlıklarını) muhafaza ediyorlarsa da bu iki memleket ahalisi meyanında (arasında) mevcut olan cereyanların (akımların) nihayet bu hükümetleri harbe sürükleyecekleri muhakkak addedilmektedir (sayılmaktadır).”

 

Fransa’da Sosyalistler

Berlin 27 (L)-Fransa’da Sosyalistlerin 1917 Kura efradının (ahalisinin) taht-ı silaha (silah altına) alınmasına suret-i katiyede (kesinlikle) muhalefet gösterdikleri Cenevre’den Fosişe Caytulg gazetesine bildiriliyor. Sosyalistler, evvelce taht-ı silaha alınan sunuf-u muhtelife (çeşitli sınıflar)  ile mahv edilen (yok) kuvvetler hakkında hükümetten hesap aramaktadırlar

ten alınıp açıklamaları yapılmıştır.