*EZBERLENECEK 40 hadis
     ŞİHABUL AHBAR - MÜSNEDİ İBNİ ŞİHAB KUDAİ

1-
Âfetü’l ilmi en-nisyanü:   İlmin afeti, unutmaktır. Taberani-Kebir

2-
Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik, imanın yarısıdır. - Müslim

3-
A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et. Tirmizi

4-
Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun. Taberani-Kebir

5-
Es-salâtü imâdü’d din: Namaz, dinin direğidir.  Beyhaki

6-
Talebu’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak, cihaddır.  Ebu Nuaym-hilye, İbnu ebiddünya, Deylemi

7-
El-kelimetü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır. Buhari, Müslim

8-
El-cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Hakim,Buhari,Müslim

9-
El-mecalisü bi’l emaneti:   Meclislerdeki sözler emanettir. Hatibul Bağdadi

10-
Ed-dallü alel-hayri kefailihi: Hayra-iyiliğe vesile-aracı- olan, yapan gibidir. Müslim, Bezzar

11-
El-cennetü dâr-ul eshıyai: Cennet, cömertler yurdudur. İbni-Adiyy-Kamil

12-
Es-savmu nısf’us sabri: Oruç, sabrın yarısıdır. Tirmizi

13-
Es-sabru nısf’ul imani: Sabır, imanın yarısıdır. Ebu Nuaym, Beyhaki,Hatibul Bağdadi

14-
Tebessümüke fi vechi ehike leke sadakatun: Kardeşinin yüzüne tebessüm etmek, sadakadır.

15-
Es-sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.

16-
Es sabru inde sadmetül ula: Sabır, musibetin-belanın ilk anındakidir. Buhari, Ebu Davud

17-
Efdalü’l ibadeti edvemuha:  İbadetin efdali devamlı olanıdır.

18-
El Kur’anü hüved-deva: Kur’an, sırf (dertlere) devadır-çaredir-. Deylemi

19-
Men samete neca: Dilini tutan, kurtuldu. Tirmizi,
Müsnedi-Ahmed

20-
Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı, Allah korkusudur. Hakimuttirmizi, Beyhaki

21-
El idetü atiyyetün Vaad edilen verilmelidir.
Elilel-ibni ebiHatem, İbni ebiddünya-samt

22-
Ed duaü silahu’l mümin Dua müminin silahıdır. Müsnedi Ebu Yala Elmavsili

23-
İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sen de müsamaha göresin. (Katlanma, göz yumma, tahammül)
Müsnedi-Ahmed,

24-
Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur. Müsnedi Ebu Yala Elmavsili

25-
En-nedemu ettevbetü: Pişmanlık, tövbedir. Müsnedi-Ahmed, İbni Mace,Hakim

26-
El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir. Ebu Nuaym-hilyetul evliya

27-
Ed-dinü en-nasihatu  Din, nasihattir-samimiyettir-. Müslim, Buhari-tarihievsat, Bezzar

28-
Ed duaü hüvel ibadetü: Dua, ibadettir. Müsnedi-Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi,Nesai

29-
El-cumuatü haccü’l mesakin: Cuma, fakirlerin haccıdır. Deylemi

30-
Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarısıdır. Deylemi

31-
Es-selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam. Tirmizi

32-
İzâ ğadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus. Müsnedi-Ahmed, Ebu Davud, İbni Hibban

33-
Kesretü’d dahiki tumitül kalbe: Çok gülmek kalbi öldürür. Tirmizi, İbni Mace

34-
Es-savmu cünnetün: Oruç, kalkandır. Nesai, Müslim, Buhari

35-
Es-subhatü temneu’r rızka: Sabah uykusu, rızkı engeller. Beyhaki, Zevaidi Müsnedi ahmed

36-
El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır. Taberani-Evsat

37-
Zina’l ayneyni en-nazaru: Gözlerin zinası, bakmaktır. Müslim, Buhari, İbni sad tabakat,Taberani-Kebir

38-
El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat, bitmez bir sermayedir. Taberani-Evsat, Deylemi

39-
El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır. Buhari,Müslim,Tirmizi

40-
El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Ebu Davud,Tirmizi


KAYNAK: Şihab-ül Ahbar tercümesi(Prof. Dr. Ali Yardım)-Damla Yayınevi

miconun islami sayfası