NASIL DUA ETMELİYİZ?
-
5-  

Fevzi Zülaloğlu
f- Lut Peygamberin Duaları

1- Nusret Duası:

Kötü ahlakı din edinmiş bir toplumda tek bir mescid edinilmiş hanenin sahibi olan Lut Peygamber müfsid halka karşı Rabbinden şu sözlerle yardım (nusret) taleb etmiştir:

"(Bunun üzerine Lut) şöyle yalvardı:
- Ey Rabbim! Bogunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et!" (29/Ankebut,30.)

2- Hamd Duası:

- Dedi ki: "Hamd Allah'ındır ve selam O'nun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koştukları mı?" (27/Neml,59.)

g- Davud Ve Süleyman Peygamberlerin Duaları

1- Hamd Duası:

Onlar kendilerini ilim vererek peygamber yaptığı için vahiy nimetine karşılık nankörlük etmeyip Yüce Allah'ı şöyle övmüşlerdir:)

"Gerçek şu ki Biz Davud'a da Süleyman'a da ilim (vahiy) verdik. Bunun için onların ikisi de şöyle derlerdi:

- Bütün övgüler, bizi öteki mümin kulların (derece olarak) üstün kılan Allah'a aittir." (27/Neml,15.)

2- Şükür ve Salih Kullarla Dayanışma Duası:
(Hz. Süleyman bu duası ile Yüce Allah'ın bahşettiği her türlü nimete karşı şükran duyduğunu itiraf etmiştir. Yüzeysel bakıldığında böyle kudretli bir hükümdarda gurur, kibir ve şımarıklık aranabilir. Oysa, nankörlük etmeyen biri olarak diğer salih kullarla dayanışma içinde olmayı talep etmektedir:)

"(Süleyman temsildeki karıncanın) bu sözüne güldü ve şöyle niyaz etti:)

-Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve anama, babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım. Ve hep senin hoşnut olacağın dürst ve erdemli işler yapıyor olayım. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat!" (27/Neml, 19.)

h- Yusuf Peygamberin Duası

Nimete Şükran Duası:

Bu dua ile Yusuf Peygamber Allah'ın kendisine lutfettiklerine şükrünü sunmuştur. Ayrıca müslüman biri (imanını koruyan biri) olarak ölmeyi temenni etmiştir.)

"- Ey Rabbim! Bana nüfuz ve iktidar (mülkünden bir cüz) bahşettin olayların altında yatan gerçekleri kavrayıp açıklama bilgisi ( Te'vil-ül-Ehadis) verdin.
-(Ey) göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve ahirette benim yanıma, yakınımda olan (beni koruyup destekleyen) sensin. Canımı, bütün varlığı ile kendini sana adamış (müslim) biri olarak al ve beni dürüst ve erdemli (salih) insanların arasına kat!" (12/Yusuf, 101.)

ı- Musa Peygamberin Duaları

1- İnşirah Duası (Başlama Duası):

(Hz. Musa Risalet görevine başlarken özgüven vermesi için, tebliğini kolaylaştırması ve ifade yeteneği güçlü olan kardeşini destekçi olarak vermesi için Allah'a şöyle yavarmıştır:)

"(Musa) şöyle yakardı:
- Ey Rabbim! İçimi genişlet! (İnşirah talebi) görevimi bana kolaylaştır! Dilimdeki düğümü çöz ki, söyleyeceklerimi tam olarak anlayabilsinler ve bana yakınların arasından yükünü paylaşacak bir yardımcı tayin et! Kardeşim Harun'u (mesela), onunla benim gücümü pekiştir ve görevimden ona da pay ver k, (birlikte) senin yüceler yücesi adını (insanlar arasında) daha yükseklere çıkaralım ve seni sürekli analım. Muhakkak ki, sen bizi bütün varlığımızla görmektesin" (20/ Taha, 25-35).

Musa Peygamberin İstiğfar Duaları:

1- Risalet Öncesi:

(Bireysel hatası için istiğfar dilemesi) Hz. Musa (a) İsrailoğullarından birinin kavgasında Firavun'un ırkına karşı mensubiyet içgüdüsünün baskısı ile kendi ırkını tutmuş ve yanlışlıkla adamı öldürmüştür. Burada haklı haksız ayırımı yapmadan kendi kavminden birene çıktığı için temiz olan fıtratı ile nefsini ayıplamış ve bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğini Rabbi'ne ilan etmiştir (Bkz. 28/86).

"O şöyle çağrıda bulundu:
- Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni bağışla! Çünkü o çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.
- Ey Rabbim! Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha asla suçlulara arka çıkmayacağım." (28/Kasas, 16-17).

2- Risalet Sonrası
(Tebliğ ve şahitlikle ilgili istiğfar dilemesi. Tûr'da iken kardeşi Harun'un engel olamadığı İsrailoğullarının şirk bataklığına saplanışını o Rabbi'ne havale etmiş ve kendi paylarına düşebileceklerden dolayı af dilemiştir:)

"Şöyle dedi:
- Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine kabul et! Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin" (7/Araf, 151).

3- Helak'tan Muhafaza Duası:
(Musa Peygamber yokluğundan yararlanan Samiri'nin marifetiyle şirke düşen halkını affetmesi için seçtiği yetmişiki duyarlı insanla beraber helaktan muhafaza etmesi için Rabbi'ne şöyle yalvarmıştır:)

"... Ey Rabbim! Eğer dileseydin daha önce de onları yokederdin ve beni de. İçimizden birtakım düşük akıllıların yaptıklarından ötürü bizi yokedecek misin? Bütün bunlar senin sınamandan başka bir şey değildir. Ki onunla dilediğinin sapmasına fırsat verir, dilediğini doğru yola sokarsın. Bizim velimiz sensin öyleyse bizi bağışla! Bize acı! Çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin." (7/Araf, 155)

"Bizim için bu dünyada da ahirettede de iyi ve güzel olanı yaz! Bak işte pişmanlık içinde sana yöneldik..." (7/Araf, 156).

4-Helak Duası:
(Hz. Musa artık uyarıların fayda vermediği Firavun ve refahtan şımarıp azgınlaşan seçkinler çevresinin helaki için Rabbine şöyle yakarmıştır:)

"Ve Musa şöyle yakardı:
- Ey Rabbim! Gerçek şu ki, sen Firavun ve onun seçkinler çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin. Öyle ki, bunun sonucu olarak onlar da ey Rabbim (başkalarını) senin yolundan çeviriyorlar!
- Ey Rabbimiz! Öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et! Kalplerini katılaştır! Çünkü onlar çetin azabı görmedikçe inanmayacaklar" (10/Yunus, 88).

5- Müslümanca Ölüm Talebetme Duası:
(Yüce Allah'ın Hz. Musa'yı donattığı mucizeler karşısında şaşkına dönen Firavun'un bürokratlarından (büyücülerinden) kimileri yaratıcıya teslimiyeti seçmişlerdir. Firavun'un "ellerinizi, ayaklarınızı budayacağım ve sizi asacağım" (7/124) şeklindeki içi dolu tehditlerine karşılık Rablerine dönerek sihirbazlar (uzmanlardan) bazıları şöyle nidada bulunmuşlardır):

"(Firavun'a seslenerek): Çünkü yalnızca bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bize hınç duyuyorsun.
-Ey Rabbimiz!

Dar zamanda bize sabır ihsan et! Ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak (müslümanlar olarak) canımızı al!" (7/Araf, 126).

i- Zekeriyya Peygamberin Duası:

1-Zürriyet Duası:
(İlerlemiş yaşına ve eşinin kısırlığına rağmen Zekeriyya peygamber Allah'tan zürriyetinin (soyunun) devam etmesini talebetmiştir. Cömertliğinde sınır bulunmayan Yüce Rabbimiz eşine şifa vererek elçisinin Risalet misyonunu sürdürecek Yahya Peygamberi ona müjdelemiştir:)

"Zekeriyya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle seslenmişti:
- Ey Rabbim! Beni çocuksuz bırakma! Fakat (beni varissiz bıraksan bile, biliyorum ki) herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin!" (21/Enbiya, 89).

j- Hz. Muhammed'in Duaları

1- Destek Duası:

Bize bilmediklerimizi öğreten Rabbimiz, Peygamberimiz'e zorlu risalet görevine gece namazı ile hazırlanması gerektiğini belletmiştir ve yine nasıl dua edeceğini, nasıl dua edeceğimizi şöyle öğretmiştir:

"Ve de ki:
- Ey Rabbim! Girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç bahşet!" (17/İsra, 80).

2- Beraat Duası:
(Peygamberimiz tebliğ ettiği halde küfürde direten ve ilahi azabı hakeden insanlara meyletmekten Rabbine sığınarak onlarla ayrılığını (beri olduğunu) şu şekilde dile getirmiştir):

"De ki:
- Ey Rabbim! (Sana başkaldıranların) vaad edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, Rabbim! O zaman benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme!" (23/Müminun, 93-94).

3- İstiâze Duası:
(Peygamberimiz insan ve cin şeytanlarının kendisine yaklaşmasından ve kötü dürtülerinden ilahi kelamda öğretildiği şekilde Allah'a sığınmıştır):

"Ve de ki:
-Ey Rabbim! Tüm şeytanların kışkıtmalarına karşı sana sığınıyorum.
-Rabbim! Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum" (23/Mü'minun, 97-98).

4- Tahkim Duası:
(İnsanların ayrılığa düştüğü konularda Allah'ın hakemliğine başvurmamız O'na sığınmamız gerektiğini dua ile nasıl dile getireceğimizi Kur'an'dan öğrenmekteyiz):

"De ki:

- Ey Allah'ım!

- Ey gökleri ve yeri yaratan!

- Ey yaratılmış varlıkların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri her konuda (kıyamet günü) aralarında hüküm verecek olan yalnız sensin!" (39/Zümer, 46).

5- Pazarlıksız İman Duası:
(Elçi ve onunla birlikte olan mü'minler, Rabbi tarafından ona inrilene inanırlar: Hepsi, Allah'a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O'nun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmazlar ve:

"İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış yeri sensin derler" (2/Bakara, 285).

6- Muhacirin Duası:
(Medine'ye hicret eden (muhacir) müminlerin kardeşlerini kendi öz nefislerine tercih eden Ensar için yaptıkları dua:"

"Onlardan sonra gelenler (muhacirler) şöyle yalvarırlar:

- Ey Rabbimiz!

Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Ve imana ermiş olanların hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma!

Ey Rabbimiz!

Sen şefkat sahibisin, rahmet kaynağısın" (59/Haşr, 10).

7- İlimde Derinleşme Duası:
(Yüce Allah bu dua ile peygamberimizden Kur'an'a öncelik tanımasını, kendi görüş ve anlayışlarını ilahi vahyin denetimine vermesini istemektedir. Böyle bir bilincin oluşabilmesi için ilimde derinleşmek, ilahi kelam şeklinde indirilen Kitab'ı bilmek, onu bir bütün olarak idrak edecek meleke kazanmak gerekir (Bkz. 4/82; 25/32; 39/23; 75/16-19 vd.).

"Öyleyse (bil ki) Allah, varolan her şeyin ötesindeki yüceler yücesidir. O nihai egemenlik sahibi, mutlak gerçektir. O halde Kur'an'ın vahyi sana bütünüyle ulaştırılmadan önce onun hakkından acele etme. Fakat daima şöyle de: Ey Rabbim! Benim ilmimi (vahye dayalı sağlam dayanaklarımı) artır!" (20/Taha, 114).