NASIL DUA ETMELİYİZ?
-
3-  

Fevzi Zülaloğlu
9- İstiğfar Duaları:

a- (Unutkanlıktan ve takatsizlikten istiğfar duası: Unutkanlıktan, güç yetirememekten kaynaklanan hatalarımız için Allah'ın rahmetine sığınıp, af dileyebileceğimiz örnek bir dua)

"Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi lehinedir, her kötülük de kendi aleyhinedir"

"Ey Rabb'imiz! Unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama"

"Ey Rabb'imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme"

"Ey Rabb'imiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma"

" Ve günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze. Sen yüce mevlamızsın. Hakikati inkar eden topluma karşı bize yardım et"(2/Bakara 286).

b- Seherde İstiğfar Duası:
(Duada zamanlamanın önemine dair Al-i İmran suresi 17. Ayette uyarılmaktayız. Zorluklara karşı direnişi bir yol bilip, yürekten Allah'a bağlı olanlar, servetlerini inançlarına feda edenler, güneş doğmadan önce kalkar, seher vakitlerinde tüyleri diken diken bir vaziyette tâ en derinden Rabblerine şöyle yakarırlar:)

"Ey Rabb'imiz! Sana iman ediyoruz. Bizi affet. Günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından emin kıl"(3/Al-i İmran, 16).

c- Adem ve Eşinin İstiğfar Duası:
(İster kadın ister erkek olsun Allah'ın yasakladığı bir günahın cazibesine kapılarak haram ağaçtan tadarsa, bu örnek dua ile hemen Rabb'ine dönüp O'na yönelmelidir:)

"O ikisi şöyle yakardılar: Ey Rabb'imiz! Biz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hiç şüphesiz kaybedenlerden olacağız"(7/ Araf, 23).

d- Salih Kulların İstiğfar Duaları:
(İstiğfarın kabul görebilmesi için ahirette değil, dünyada yapılması gerekir. Bkz: 23/103-108)

"Bakın kullarım arasında şöyle diyerek örnek dua yapanlar vardır. Ey Rabb'imiz! Biz sana iman ettik. Öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı. Çünkü gerçek acıyanımızı esirgeyenimiz sensin"(23/Müminun, 109).

"Öyleyse şöyle yakarışta bulunun. Rabb'im, bağışla! Acı! Çünkü gerçek acıyan ve esirgeyen sensin"(23/Müminun, 118).

10- İstiaze Duaları:
(İnsan ve cin şeytanlarından düğümlere üfleyenlerin şerrinden, hannasın yani hakikati bulandıranların şerrinden Allah'a sığınma (istiazede bulunma) duaları:)

a- " De ki: Sığınırım ben yükselen şafağın Rabb'ine.
O'nun yarattıklarının şerrinden
Ve bastıran kapkara karanlığın şerrinden
Ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden"(113/Felak 1-5).

b- "De ki: Sığınırım ben insanların Rabb'ine.
İnsanların hakimine,
İnsanların ilahına.
Fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden.
İnsanların kalbine fısıldayan,
Görünmez güçler(in) ve insanlar(ın) bütün ayartmalarından"(114/Nas, 1-6).

11- Tenzih Duası:
(Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutup, O'na gerçek sıfatları ile yalvarıp yakarma, her tür eksiklikten tenzih etme duası:)

"Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur.O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki (gaybi) şeyleri de, duyulanı yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini (şehadeti) de tek bilendir. O, rahman, rahimdir.

Allah O'dur ki, O'ndan başka ilah yoktur. Mutlak hakim, kutsal, kurtuluşun tek kaynağı, iman bağışlayan, doğru ile yanlışın tek belirleyicisi, üstün, eğriyi düzeltip doğruyu ihya eden, bütün ihtişamın sahibi!

Şanı yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir.

O, Allah'tır, yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren yapıcı!

Bütün mükemmellik vasıfları (yalnız) O'nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nun sınırsız şanını yüceltir: Çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi olan!"(59/Haşr, 22-24).

12- İmanı Muhafaza Etme Duası:
(İman ettikten sonra insanların kalplerinin eğrilmesi mümkündür. Bunun için hidayetten sonra Allah'ın güvenlik şemsiyesi altında kalıp korunmayı dilemek gerekir:)

"Ey Rabb'imiz! Bizi doğru yola ilettikten (hidayet) sonra kalplerimizi hakikatten bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla: Sensin (gerçek) lütuf sahibi.

-Ey Rabbi'miz!

Geleceğine hiç şüphe olmayan o günü görüp yaşamaları için mutlaka insanlığı bir araya toplayacaksın. Allah vadini yerine getirmekten asla kaçırmaz"(3/Al-i İmran, 8-9).

13- Hasene Duası:
(Müminler dualarında ve eylemlerinde dünyayı öncelemezler. (Bkz. 2/200; 3/148.) Dünyada ve ahirette iyilik (hasene) taleb ederler. İlahi kelam olan Kur'an'da öğretildiği gibi:)

"Ama içlerinde öyleleri de vardır ki:

-"Ey Rabb'imiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de bizi ateşin azabından koru!" diye dua ederler"(2/Bakara, 201).

14- Allah'tan Gelen Musibet Karşısında Yapılması Gereken Dua:

"... Biz Allah'a aitiz. Ve elbette O'na döneceğiz..." (2/Bakara, 156.)

F- Direniş Duaları

1- Tahammül Duası:
(Talut ile birlikte direnen sebatkar müminlerin cihad öncesindeki yakarışları O'nun uğrunda göze aldıkları zorluklara karşı Allah'tan yardım dilemeyi içermektedir:)

"Onlar Calut ve kuvvetleriyle karşı karşıya geldiklerine,

-"Ey Rabbimiz! Bize zorluklara tahammül gücü bağışla, adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et!" diye dua ettiler"(2/Bakara, 250).

2- Muhsinlerin Duası:
(Mücadele sürecinde ve sonunda muhsinlerin yaptığı direnişte sebat yakarışı:)

"Nice Peygamber arkasında Allah'a adanmış bir çok insanla birlikte (O'nun yolunda) savaşmak zorunda kaldı: Onlar Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı ne korkuya kapıldılar, ne zayıf düştüler ve ne de kendilerini (düşman önünde) küçük düşürdüler. Zira Allah sıkıntılara göğüs gerenleri sever. Onların tek söyledikleri şuydu:

-Ey Rabb'imiz!
Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla!
Adımlarımızı sağlamlaştır ve kafirlere karşı bize yardım et!
Bunun üzerine Allah, onlara hem bu dünyanın nimetlerini hem de ahiretin en güzel nimetlerini bağışladı. Zira Allah, iyilik yapanları (muhsinleri) sever".(3/Al-i İmran, 146-148)

G- Ashab-I Kehf'in Şirk'ten Hicret Duası

(Rabblerine yürekten inanan, O'ndan başkasına tapınmak yalvarmak istemeyen, zalim toplumu ıslah edemeyeceklerini anlayınca da kendilerini şirkten kurtarmak için hicret eden bir grup adanmış gencin duası:)

"Hani onlar mağaraya sığındıkları zaman şöyle yakarmışlardı:

-Ey Rabb'imiz! Bize katından bir rahmet başhet ve içinde bulunduğumuz (harici çevre) şartları ne olursa olsun bizi doğruluk bilinciyle donat!"(18/Kehf, 10).

H- Adayış Duası
(İmran'ın eşinin rahminde taşıdığı henüz doğmamış çocuğunu (Hz. Meryem'i) Rabb'ine adayış duası)

"Bir vakit İmran'ın eşi şöyle seslenmişti (Rabb'ine): Ey Rabb'im! rahmimdeki çocuğumu senin hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Benden bunu kabul buyur. Doğrusu yalnız sen herşeyi duyan herşeyi bilensin. Fakat çocuğu doğurunca şöyle seslendi: Ey Rabb'im! bak bir kız çocuğu doğurdum. Halbuki Allah onun ne doğuracağını ve istediği erkek çocuğun hiçbir zaman bu kız gibi (kendini ibadete verecek biri) olmayacağını bilmekteydi. (Ve sonra şöyle yakardı:)

-Ona Meryem ismini verdim. Lanetlenmiş şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyorum"(3/Al-i İmran, 35-36).

I- Mütevazi Kulların Örnek Duaları

1-Tevazu Duası:
(Kulluk bilincine sahip olan müminler böbürlenmez, büyüklenmezler. Çünkü bilirler ki, evrendeki kendi konumları bir nokta kadar bile değildir. Onlar hadlernii bilirler. Nefslerini ilahlaştırmazlar. İlahlığı bir tek Allah'a yakıştırır ve acziyetlerini itiraf ederler. Bu itiraf ile en güzel övgüleri O'na düzerler.)

"De ki:

-Ey egemenlik sahibi Allah'ım!

-Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen istediğini yapmaya kadirsin. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın"(3/Al-i İmran 26-27).

2- Cehennem Azabından Allah'a Sığınış Duası:
(Ahiret azabından istiaze eden Rahman'ın has ve mütevazi kulları, Allah'ın rahmetinden medet umarak ye'se düşmeden, gecenin derinliklerinde secdeye vararak, kıyama durarak yakarırlar (Bkz: 25/63-64). Onların örnek gösterilen istiaze (azabdan Allah'a sığınış) duası şöyledir):

"Ve onlar ki şöyle derler:

-Ey Rabb'imiz!

-Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun çektireceği azab gerçekten pek korkunç pek yaralayıcı olacaktır. Gerçekten o ne kötü bir yer, o ne kötü bir durak"(25/Furkan, 65-66).

3- İmamet Duası:
(Örnek ve öncü bir aileyle muttakilere imam olmayı dileme duası)

"Ve onlar ki şöyle niyaz ederler:

-Ey Rabb'imiz! Bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet. Bizi muttakiler için örnek ve öncü yap!"(25/Furkan, 74).