NASIL DUA ETMELİYİZ?
-
2-  

Fevzi Zülaloğlu
D-Meleklerin Duaları

1-Tesbih Duası
(Meleklerin Allah'ı Tesbih Eden "Yücelten" Yakarışı)

Onlar (Melekler): "-Sen kudret ve egemenlikte kusursuz ve eksiksizsin! (Sübhansın.) Senin bize bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Doğrusu yalnız sensin herşeyi bilen, gerçek hikmet sahibi!" diye cevap verdiler." (2/Bakara, 32.)

2-Hamd ve İstiğfar Duası

(Yoluna uyanları kötü fiiller işlemekten koruması için Allah'a Hamd, Müminler İçin İstiğfar Duası.)

Allah'ın kudreti tahtını taşıyan, O'nun arşına yakın olan melekler hem Yüce Rabbimizi hamd ile överler. Hem de tevbe Allah'a yakarırlar. (Bkz. 7/54; 27/8; 39/75; 42/5; 69/16-17.)

"(Allah'ın) kudret tahtını taşıyanlar ve O'na yakın olanlar, Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, O'na iman ederler. Ve öteki müminler için (şöyle) bağışlanma dilerler:

-Rabbimiz! Sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın: tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru!

-Rabbimiz! onları atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaad ettiğin sonsuz esenlik bahçesine (cennetine) koy! şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan yalnız sensin.

ve onları (salih müminleri) kötü fiiller işlemekten koru! O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur." (40/Müminûn, 7-9.)

E- Tevhid Ve İmanla İlgili Dualar

1- Şehadet Duası

Tevazu içinde gönülden Rablerine yalvarmayı, İsa peygamberin Allah'tan getirdiğine şehadet etmeyi, müslüman olmayı kalpten arzu eden Havarilerin duası:

"- Ey Rabbimiz! Bize yücelerden (vahiy) indirdiğine inanıyor ve bu Elçi (İsa)'ye tabi oluyoruz. O halde bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut!" (3/Ali-imran, 53.)

2- Hidayet Duası

(Hidayet ve vahiy nimetini talep etme, tahrifçilerden ve bulandıranlardan kopuşu dileme duası:)

"Bizi dosdoğru yola hidayet et (ilet)! Nimet (vahiy) verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınlarınkine değil." (1/Fatiha, 6-7.)

3- Gayelilik Duası

Derin kavrayış sahipleri anlamına gelen ulu'l-elbâb (akıl sahipleri) göklerin ve yerin yaratılışıyla ve geçmiş günahlarının silinmesiyle ilgili olarak ayaktayken, otururken veya yatarken şöyle düşünerek Rablerine yakarışta bulunurlar:

"....Ey Rabbimiz! Sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın. Bizi ateşin azabından koru!

- Ey Rabbimiz! Kimi ateşe mahkum edersen, kuşkusuz onu alçaltmış olursun ve bu zalimler hiç bir yardımcı da bulamazlar.

-Ey Rabbimiz! Bizi imana çağıran bir ses (davetçi) duyduk: 'Rabbinize iman edin!' ve böylece imana geldik.

- Ey Rabbimiz! Günahlarımızdan ötürü bizi affet ve kötülüklerimizi sil, ve iyilerle beraber canımızı al!

- Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla vaad ettiğin şey: bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahçup etme! şüphesiz, sen sözünden asla caymazsın!" (3/Ali-imran, 191-194.)

4- Tevekkül Duası

(-Firavun'un zulüm düzeninden korkmayıp cesareti Allah'a iman etmekte bulan, tevekkülü kuşanan bir kaç müminin duası:)

"Bunun üzerine onlar da: Biz güvenimizi Allah'a bağlamısız (diyerek) şöyle yakardılar:

- Ey Rabbimiz! Bizi Zalim bir toplumun elinde rüsvay etme! (Fitneleriyle onurumuzu çiğnetme!) ve bizi lutfunla kafirler toplumu'nun elinden kurtar." (10/Yunus, 85-86.)

5-İstiâne Duası

(Allah'ın dışındaki güçlerden, insanlardan yardım dilemek bir ibadet halini alıyorsa bu şirktir. Biz bu şirkten hergün beş vakit namazda Allah'a sığınmakta ve ortak koşmamaya söz vermekteyiz:)

"Yanlız sana kulluk ederiz ve yanlız senden yardım (istiâne) dileriz." (1/Fatiha,5)

6-Tesbih Duası
(Allah'a ortak olmaya kalkışan şefaatçiler edinmekten O'nu beri tutarak tesbih etme (yüceltme) duası)

"ALLAH -O'ndan başka ilah yoktur. Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir?

O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur" (2/Bakara, 255).

7- Hamd Duaları
(Hamd duaları ile Rabb'imiz O'nu nasıl övüp yüceltmemiz gerektiğini bize Kur'an'daki bir çok ayette öğretmektedir.)

a-"Her türlü hamd (övgü) yalnızca bütün alemlerin Rabb'i, Rahman, Rahim, hesap gününün hakimi olan Allah'a mahsustur" (1/Fatiha, 1-4).

b- "Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, derin karanlığı ve parlak aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Hakikati bile bile inkar edenler, başka güçleri Rableri ile eş tutarlar"(6/Enam, 1).

c- "Hamd (bütün övgüler) Allah'a yakışır. O Allah ki, kuluna ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılması güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir"(18/Kehf, 1).

d- Cennette Hamd:
(Cennete ebediyyen kalmak üzere girenlerin hamd ile Rabblerini övmesi şu şekilde olacaktır)

"... Bütün övgüler, bizi bu bahtiyarlığa eriştiren Allah'a yakışır. Çünkü, eğer O bize yol göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamazdık. Rabb'imizin elçileri bize gerçekten de doğruyu söylemişler..."(7/A'raf, 42).

"Ve (cennetlikler) şöyle derler: HAMD, bize acı ve üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur. Rabb'imiz gerçekten çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını anında verendir.

O lütfuyla bizi bu konak yerine yerleştirdi. Orada bize ne bir çatışma ve gerginlik bulaşır ne de yorgunluk ne de bıkkınlık(35/Fatır,34-35).

e- "Hamd, göklerde ve yerde ne varsa tümünün gerçek maliki olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd O'na mahsus olacaktır. Yalnız O'dur, hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan. O toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.

O tek başına rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir"(34/Sebe, 1-2).

f- O'nun Yaratışına Kudretine, Rahmetine Övgü Hamd Duası:

"Her türlü hamd (övgü), göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O dilediğini kendi yaratılış alemine katıp onu genişletir. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir.

Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Ve O'nun kapattığını da kimse açamaz. Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir"(35/Fatır, 1-2).

8-Şükür Duası:
(Rabbimiz bu duayı nankörlük yapmayan şükredici kamil (olgun) bir müslümanın yapması gereken örnek bir yakarış olarak öğretmektedir.)

"İmdi, insana emrettiğimiz anne babasına karşı iyi davranmasıdır. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Annesinin onu taşıması, onun anneye bağımlılığı 30 ayı buldu. Nihayet tam olgunluğa erişip 40 yaşına vardığında o şöyle yakardı:

-Ey Rabb'im! Bana ve anne babama lutfettiğin nimetler için ebediyyen şükretmemi ve senin kabulüne mazhar olacak şekilde doğru ve yararlı şeyler yapmamı nasip et. Benim soyuma da iyilik bağışla. Gerçek şu ki, pişmanlık içinde sana döndüm. Elbette ben sana teslim olanlardanım"(46/Ahkaf, 15).