İBN-İ CABİR


İBN-İ CABİR VE KASİDE-İ BEDİİYYE.

Kasidenin sahibi, İbn-i Câbir Şemseddin Ebu Abdullah
Muhammed Endülüsî Hz.leridir. Babası Endülüsün tanın-
mış hadis bilginlerindendir. Şair ve bilgin İbn-i Câbir hz.leri
Tunus'da doğmuş, Mısır ve Mağribde okumuş. 779 h. yılın-
da Tunus'da ölmüştür.

Bir na't olan bu kaside de, sahibinin şairliği kadar bil-
ginliğinin de gücünü ortaya koymaktadır.

Kaside-i Bediiye (Güzellikler Kasidesi ) diye anılan bu
yüce na't da, Kâab bin Züheyr hz.lerinin Kaside-i Bürdesi
ve İmam-ı Bûsiri hz.lerinin kaside-i Bür'esi gibi Peygambe-
rimizi öğme yolunda dikilmiş ölümsüz islam şiir anıtların-
dandır.

Kaside'nin Kadı Iyaz'a ait olduğu iddiasını da kaydede-
lim: Kaside, baştan sona. Kur'an-ı Kerim'deki sırasıyla. sûre
isimlerinin veya surelerde geçen ilahi kelamın kullanılma-
sıyla Peygamberimizi öğmektedir. Bir nevi kaside de Kuran-ı
Kerim , Peygamberin ululuğuna sûre sûre bin pencereden
şehadet etmektedir. Bu kasideye bir çok benzerler yazılmış-
sa da hiç biri bu belâgat ve samimiyete ulaşamamıştır, Ka-
sidede sûrelere işaret eden kelimeleri koyu harflerle yazarak
belirtmeye çalıştık.

Sezai Karakoç