--------------------------------------------------------------------------------
KİTAP TANITIMI
--------------------------------------------------------------------------------
İslamın Manevi Boyutu
Muhammed Gazali

Muhammed Gazali, İslami ilimlere ve çağımızın ruhuna derin vukufiyeti ile davet yolunda büyük deneyimi, ılımlı ve ikna edici kişiliğiyle tebarüz etmiş, çağımızın İslam davetçilerinden biridir.

Onun bu vasıfları yazdığı eserlere de en güzel şekilde yansımıştır. O, eserlerinde İslam'ın kanayan yaralarına parmak basar ve bunlara somut çözüm önerileri getirir. Bu kitapta da İslam'ın bir diğer kanayan yarası ve netameli meselesi olan "maneviyat" boyutunu gündeme getirerek, meseleyi Kur'an, sünnet ve selefin görüşleri ışığında ele alarak, bu konuda, kafalarda ve ruhlarda yer edinmiş olan birçok hatalı düşünceyi ayıklamış ve meseleyi gerçek boyutlarıyla ortaya koymuştur.

Bu meseleyi netameli olarak ifade etmemizin nedeni, bu alanın hem "maneviyatlar" diyebileceğimiz kesimler tarafından bir sürü bidat ve hurafelerle doldurularak ihanete uğratılması, hem de onlara karşı olan kesimler tarafından neredeyse temelden inkar edilir bir şekilde red ve ihmalle karşılanmasıdır.

Üstadın şu satırları bu duruma işaret etmektedir:

"İlim tarihimizde felsefi tasavvuf, bizi akaidimiz, metodumuz ve hedeflerimizden uzaklaştırmaya yönelik kültürel bir işgaldir...

İslam tasavvufuna gelince bu tamamen farklıdır. Bazıları bu ismi hoş görmeyebilir. Fakat bir şeyin hakikati ve mahiyeti üzerinde ittifak ettikten sonra, ona vereceğimiz değişik isimler o kadar önemli değildir!

Bazıları bunu "Kalpler İlmi" bazıları "İhsan İlmi" bazı psikolog ve ahlak bilginleri de "Amellere Teşvik İlmi" olarak isimlendirdiler.

Ben ise bunu "İslam'ın Manevi Boyutu" olarak isimlendirmeyi uygun gördüm."

İsteme Adresi:

Şura Yayınları
İstanbul Kitap-Kültür Merkezi
Büyükreşitpaşa Cad. No: 22/2
Laleli/İstanbul
Tel: (0212) 513 30 30
Vahdet dergisinden alınmıştır.