--------------------------------------------------------------------------------
KİTAP TANITIMI
--------------------------------------------------------------------------------
Beyan Yayınları'ndan Hicretin 1421. Yılına Katkı
Nebevi Direniş Hicret
Doç. Dr. Adnan Demircan

İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve daha sonra Müslümanların takvim başlangıcı olarak kabul edilen Hicret'in 1421. yılı idrak ediliyor.1421 yıl önce yaşanan bu büyük olay, taşıdığı anlam ve etkileri yönüyle bir kez daha gündeme geliyor ve Müslümanlar açısından taşıdığı önem tekrar hatırlanmaya çalışılıyor. Hicret'in bir tarihi olayın taşıdığı boyutlardan daha çok siyasi ve sosyal özelliği tekrar gözler önüne seriliyor ve böylece her Müslümanın hayatında Hicret'in sürekli devam edegelen değiştirici etkisinin kalıcı olması sağlanmaya çalışılıyor. Bu önemli olay, Müslümanlar arasında yüzyıllar boyu bir takvim başlangıcından daha çok taşıdığı farklı boyutlarıyla ön plana çıkarılıyor. Bu nedenle her yıl dünyanın birçok ülkesinde Hicret'e yönelik araştırmalar yapılıyor ve bu tarihi olayın bütün yönleriyle anlaşılabilmesine katkıda bulunulmaya çalışılıyor.

Beyan Yayınları bu önemli olayın yıldönümüne Hicret'i bütün yönleriyle yansıtan önemli bir araştırmayla katkıda bulunuyor. Nebevi Direniş Hicret ismini taşıyan bu çalışma Harran Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Adnan Demircan tarafından kaleme alınmış. Daha önce yine İslam tarihinin ilk dönemine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Adnan Demircan bu çalışmasında öncelikle Hz. Muhammed ve onun yakın arkadaşlarının yaşadığı bu önemli olayın tarihi boyutunu incelemiş. Hicret'in yaşandığı ortamı, gerçekleşme şeklini ve Hicret sonrasında Medine'de oluşan yeni İslami yapının özelliklerini anlatmış. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in hicreti ile ilgili eski ve yeni kaynaklarda pek çok görüş bulunmakta ve bu görüşler bazen hicreti tarihi bir olaydan çok bir efsane haline getirmektedir. Doç. Dr. Adnan Demircan, Nebevi Direniş Hicret isimli çalışmasında bu görüşleri değerlendirmiş ve bunlar arasında gerçeklik boyutu taşımayanları ayıklayarak daha sıhhatli bir temele oturtmuş.

Gözden uzak tutulmaması gereken gerçek, hicretin dini, siyasi, sosyal ve kültürel değişime imkan veren önemli bir olay olmasıdır. Zira toplumu dönüştüremeyen peygamberin, tebliğcinin veya devrimcinin, tabilerinin dönüştürülmesini engellemesinin yolu hicrettir. Bundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.s.)'den önceki peygamberlerin ve peygamber olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen birçok insanın hayatında hicreti gözlemlemekteyiz. Hicretin, peygamberlerin ortak sünneti olduğunu söylememiz için tarihte yaşanmış pek çok örneğe sahibiz.

İster peygamberlerin, ister mütenebbilerin, isterse dava adamlarının hicretleri tarihte önemli etkiler bırakmıştır. Ancak İslam Peygamberi'nin hicreti diğerlerinden daha büyük etki meydana getirmiş ve insanlık tarihine yön vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hicreti, Mekke'de yaşanan birçok sıkıntının neticesinde sabrın karşılığı olarak ulaşılan bir nimetti. Bilindiği gibi Mekke döneminde müşrikler, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in tebliğ faaliyetlerini boşa çıkarmak için çok çaba harcadılar. Hz. Peygamber de onların çabalarını boşa çıkarmak için stratejiler geliştirdi. Mekke'de Müslümanlar arasında dayanışmayı artırması, bazı Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerinin sağlanması, Taif'e hicret teşebbüsü, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yeni dini ve tabilerini korumak amacıyla gerçekleştirdiği önemli faaliyetlerdi. Medine'ye hicret ise bu stratejilerin en önemlisiydi.

İşte bu önemli olayı inceleyen Doç. Dr. Adnan Demircan, Nebevi Direniş Hicret'te tarih boyunca yaşanmış en önemli olaylardan biri olan hicret olayının öncesi ve sonrası ile ilgisine dikkat çekmiş, ayrıca hicret olayının sebep ve sonuçlarının yanı sıra, sosyal, siyasi ve kültürel boyutu üzerinde de durmaya gayret etmiş.

Bu önemli çalışma, hicretin 1421. yılına yapılan bir armağan ve Hicret konusunda sıhhatli kaynaklara dayanarak hazırlanmış özlü bir başvuru kitabı olarak kabul edilebilir.

Kitabı İsteme Adresi:

Ankara Cad. No: 49/3 34410
Cağaloğlu/İstanbul
Tel: (0212) 526 50 10-512 76 97
Vahdet dergisinden alınmıştır.