KURAN'A YÖNELİŞLER

Celal KIRCA
Kuran'a yönelişler
Tuğra Neşriyat - İSTANBUL, 2002

     Kitap denilince ilk akla geleni söyleyeyim; KUR'AN-I KERİM. Kutsal kitabımızı tanıtan eserlerin sayı ve nitelik olarak artması sevindirici. Günümüz şartları KUR'AN-I KERİM'e yönelişleri daha anlamlı kılacak sosyal şartlara doğru gidiyor. Yüzlerce yıllık kültür birikimi bu günün ilmî verileri ile değerlendirildiğinde hayatın mutluluklarına yeni değerler katılıyor.

KUR'AN'A YÖNELİŞLER adlı çalışmanın yazarı sayın Celal Kırca, Erciyes Üniversitesi tefsir anabilim dalı öğretim üyesi. Tuğra Neşriyat tarafından yayınlanan eser günümüz problemlerine ışık tutabilecek özelliklere sahip. Kitabın kapağında "İlimler ve yorumlar açısından" cümlesi yazarın konuya yaklaşımı hakkında bizleri yönlendiriyor.

Sayın Doç. Dr. Kırca kitabın önsözünde yaptığını şöyle anlatıyor "Kur'an-ı Kerim, insanın hidayeti ve mutluluğu için, her konuda onu bilgilendiren ve bilgilere ulaştırmak için de kendisinin okunmasını ve "tedebbür" edilmesini isteyen son ilahi kitaptır. O'nun okunması, sadece "tilavet"i demek değildir... Kur'an'ın anlaşılması ve verdiği bilgilerin hayata aktarılması ise, tercihe dayalı iradi bir harekettir. İnsan, inanmadıkça ve bilgilenmek için Kur'an'a iradi bir hareketle yönelmedikçe O'nun okunması, anlaşılması ve hayata aktarılması da imkânsızdır. Bu konumu ile insan aktif, Kur'an ise pasif durumdadır. Ancak insan da bütün iradî eylemlerini, kazandığı kavramlara borçludur. Fakat hem kavramların kendisi hem de elde etme yolları karmaşıktır. Bu sebeble birçok insan, yeteri kadar kavrama sahip olmadığı için, kavramlarla değil sloganlarla düşünmekte, dolayısiyle de düşünceleri genellikle içerikten yoksun olmaktadır. Bundan dolayı da insanlar birbirlerini yeteri ölçüde ve sağlıklı bir biçimde anlayamamaktadırlar. Aynı durum Kur'an için de söz konusudur." (Sh. III)

Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde; Kur'an-bilgi ilişkisi, yorumun zorunluluğu ve bağlayıcılığı, Kur'an'a yöneliş farklılıkları ve sebebleri. İkinci bölümde ise Kur'an'a yönelişler başlığı altında şu konular işleniyor; fıkhî yöneliş, kelamî yöneliş, şii yöneliş, harici yöneliş, cerbiyyeci yöneliş, mutezili yöneliş, sünni yöneliş, tasavvufî yöneliş, edebî yöneliş, kıssacı yöneliş, etnik yöneliş, bilimsel yöneliş, sosyolojik yöneliş, ilhadi yöneliş, psikolojik yöneliş, iktisadi yöneliş, kavramsal yöneliş. Kitabta yöneliş başlıkları altında verilen bilgiler o alanla ilgili tarihi sürece de işaret ederek nitelikli bir okuma sağlıyor, mesela "Aristotales"in mantık bilgileri Kur'an'ın anlaşılmasında ne zaman kullanılmaya başlandı?" gibi. (sh. 71) Kur'an-ı Kerim'de Fıkıh'la ilgili âyetlerin genel dökümü sayfa altmışbirde verilerek güzel bir bilgilendirme yapılmıştır.

Tuğra Neşriyat İstanbul (0 312 518 26 10)

ALTINOLUK DERGISI INTERNET © .
26.5.2002 - Ali Büyükçapar

mico_tasarım