Mustafa İslamoğlu

ALLAH

1. ”Allahsızlık en vahim anlamsızlıktır”Yokluğunda düşülmüş notlar-s.15
2. “Allah’ın iki ismidir:Gabid(daraltan) ve Basıt(genişleten).Zamanınızı da daraltır ve genişletir.”Tavsiyeler-1-s.75
3. “Hiçbir fert Allah’ın halifesi değildir.Allah’ın halifesi halktır,ümmettir.” Dağarcık-1s.69

AHLAK

4. “Dinin insanların hayatına ilk müdahalesi ahlak alanındadır.” Yahudileşme temayülü-s.347
5. “Alçakgönüllülük,sevginin yücelttiği kişilerde görülen bir erdemdir,bunun tersi olan kibir ve gurur ise sevgi yoksulluğunun doğal sonucudur.”Yürek devleti-105

BİLGİ VE KİTAP

6. “Mesleğinizin bilgisi,sizin ilmihalinizdir.”Tavsiyeler-1. s.10
7. “Faydasız bilgi,zihin tasıdır,düşürülmelidir.” Tavsiyeler-1. s.10
8. “Okumak,bilgi edinmenin hala en geçerli yöntemidir.”Tavsiyeler-1. s.12
9. “Vahy dışında bütün kitaplar bir ‘acaba’ ile başlar,bir ‘acaba’ ile biter.Belki bir ‘acaba’ için yazılır.”Tavsiyeler-1.sh:14
10. “Düşünce eserleri,müellifinden bağımsız değildir.” Tavsiyeler-1. s.15
11. “Not deftersiz gezmemeyi ihtiyat edininiz.” Tavsiyeler-1.s.17
12. “Doğru bilinci doğru bilgi kurar” Üç Muhammed- s.21

ÇAĞ VE MEDENİYET

13. “Dünyaya düşkünlük, çağdaş insanın yumuşak karnıdır.”Tavsiyeler-1-s.78
14. “Modernizmin gelecekte tarihini yazacak olanlar,insanlığın bu çılgın dönemine ‘cinnet uygarlığı’ adını verecekler.” Yürek Fethi-s.10
15. “İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde insanlar arası ilişki, modern zamanlardaki kadar kopuk olmamıştır.” Yürek Fethi-s.40
16. “Ekonomi çağımızın en büyük silahıdır. Yürek Fethi-s.62
17. “İnsanlığı,günümüz nüfusu itibari ile, 6,5 milyarlık standart bir kereste yığını haline getirmeye çalışan bir dünya,elbette insanın insanlığını yok etmeye çalışan bir dünyadır” Yürek Fethi-s.102
18. “Freud, kapitalizmi psiko-sosyal alana taşırken,Darwin de bu sömürü dinini biyolojik alana taşıdı.Sonuçta ikisi de aynı hedefe ateş ettiler,sevgiye.”Yürek Devleti-s.127
19. “Yunan aklının devamı diye nitelendirilebilecek Batı modernitesi insanı biyolojik canlıya,hayatı mikro organizmanın ömrüne,ölümü insanın hayatı fonksiyonlarının bir daha geri dönmemek üzerine durmasına indirgeyivermişti.”Üç Muhammed-s128
20. “Geleceğin insanı tarihi sorgularken,teknoloji üretimini tekelinde bulunduran batı medeniyetini yeryüzünün bahtını karartan bir cinayet medeniyeti olarak yargılayıp mahkum edecektir”Dağarcık-s.113
21. “Batı ortaçağda akılsız imanın,günümüzde ise imansız aklın dengesizliğinde bocalayıp durmaktadır.”İman-s.13

DİN-AKAİD

22. “Din insanların hayatını değiştirdiği sürece,din olma iddiasını taşır.Eğer bu gücünü yitirmişse, o artık din değil,yeri antik inançlar müzesi olan çağdışı bir fosildir.” Yahudileşme temayülü- s.347
23. “Türkiye gibi kimlik krizi yasayan ülkelerde dine karşı oldugunu söyleyen insanlar gerçekten hangi dine, daha doğru bir ifadeyle hangi din anlayışına karşı oldukları tespit edilmeden din karşitlığıyla suçlanmamalıdır.” Üç Muhammed- s.62
24. “İnkarcının elindeki en büyük silah,dinin mitolojik unsurlarıdır.” Üç Muhammed- s.62
25. “Dinin amacı insanları bir ve beraber kılmasıdır. Din inananlarında duygu,düşünce ve eylem birliği oluşturmuyorsa,o din en hayati özelliklerinden birini kaybetmiş demektir.”Üç Muhammed- s.188
26. “Dinde Allah’ın kutsamadığı hiçbir şey kutsal değildir.Allah’ın kutsamadığına kutsiyet atfeden haddini aşmış olur” Dağarcık-1. s.63
27. “Tecdit,tahrifin zıddıdır.” Dağarcık-1. s.76
28. “Bir inancın mücedditlerinin en büyük düşmanı o inancın muharrifleridir.”Dağarcık-1. s.78
29. “Cahiller dinden eksiltirler,zahidler dine eklerler.”Dağarcık-1. s.87
30. “Dinde tartışma,dinin değişkenleri konusunda yapılabilir.”Yahudileşme temayülleri- s.373
31. “Saadet asrında akidenin en bariz vasfı sadeliğiydi.”İman- s.35
32. “Tevhid;İslam itikadının anahtarı,insanı en geniş manada,mazi hal ve istikbal olarak kuşatan bitimsiz hayatın muazzam felsefesi.”İman- s.109
33. “Maksadından yalıtılmış,ruhundan tecrid edilmiş bir şeriata sarılmak,sevgiliyi öldürüp,cesedine sarılmak gibi bir şeydir.”İman- s.167

EVREN

34. “Çiçek;doğanın güzelliği yorumudur.Bülbülün ötüşü;bülbülün gülü yorumudur.Namaz beden dilinin duayı yorumudur.Kabe insanın yaratan karşısındaki acziyetinin yorumudur.” Yokluğunda düşülmüş notlar- s.242
35. “Bir ağacı keserek kıyamına,gereksiz yere bir hayvanı telef ederek rükuuna,bir bardak suyu israf ederek secdesine engel olmayınız” Tavsiyeler-1. s.56
36. “Yok olan her canlı türü,yok edilen bir ayettir.Tabiatı tahrip etmekle,ilahi vahyi tahrif etmek arasında fark yoktur.” Dağarcık-1. s.46-47
37. “Müslüman,tabiatın da kendisinden emin olduğu kimsedir.”Dağarcık-1. s.114

HAREKET PERSPEKTİFİ

38. “Tüm sermayesini vitrine yatıranların bir taşlık canı olur” Yokluğunda düşülmüş notlar- s.17
39. “Hareketlerin de iç çatışmaları,gerilimleri,dramları,trajedileri vardır.” Yokluğunda düşülmüş notlar- s.18
40. “Tüm sorunumuz;insan kumaşının kalitesinde düğümleniyor” Yokluğunda düşülmüş notlar-. s.21
41. “Umut hovardalığından daha beter bir hovardalık bilmiyorum” Yokluğunda düşülmüş notlar s.31
42. “Yüreklerin ve zihinlerin zincirleri şeffaftir.Bu zincirlerin markasının falanca cemaatin,feşmekanca tarikatin,filanca meşrebin,mektebin,mezhebin olmasının hiçbir önemi yoktur” Yokluğunda düşülmüş notlar- s.39
43. “Işığın mekanı terk etmesi,sadece bir terk değil karanlığa davettir.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.62
44. “Müslümanların öncü şahsiyetlerini bekleyen en büyük tehlike etraflarının dalkavuklarla çevrilme tehlikesidir.”Tavsiyeler-1. s.45
45. “Topluma mal olmuş müminleri eleştirirken adil ve mutedil olunuz.” Tavsiyeler-1. s.46
46. “Camili olunuz.Camisiz hareket olmadığını,olamayacağını artık öğreniniz.” Tavsiyeler-1 s.99
47. “Randevularınızı,camilere,namaz vakitlerinde veriniz.” Tavsiyeler-1 s.99
48. “Yahudileşme temayülü,Yahudilerden daha tehlikelidir, çünkü bu ümmet Yahudileşmeden korunabilirse, Yahudilerle başedebilir.”Yahudileşme Temayülü- s.13
49. “Bugünün en tehlikeli israiliyatı çağdaş ideolojiler ve sistemlerdir.” Yahudileşme Temayülü s.218
50. “Cemaatleri oluşturan cemaatçilerin yerini Müslüman şahsiyetler,kör taassubun yerini şuurlu itaat,yetersiz ve liyakatsiz önderciklerin yerin Peygamberi temsil eden imamlar aldığı zaman Yahudileşme temayülünden kurtulmuş olacaktır.” Yahudileşme Temayülü s.274
51. “Beynini iş üretme merkezi olarak değil de, mazeret üretim merkezi olarak çalıştıranlar bulundukları toplumsal yapılanmaların daima ayak bağı olmuşlardır.” Yahudileşme Temayülü s.313
52. “Ortada yapılacak bir iş dururken, o işi yapmak için kolları sıvamak yerine soru sormaya başlamak Yahudileşme eğilimin ilk belirtileridir.” Yahudileşme Temayülü s.320
53. “Parçalanan hakikat,hakikat olmaktan çıkar.” Yahudileşme Temayülü sh:320
54. “Allah her şeyi en ince ayrıntılarına kadar ezeli ilmiyle bildiği halde, kitabında bazı meselelerde yorumu insana bırakarak kullarına ihtilafı öğrenmelerini,yorumun bereketine nail olmalarını, aklın önünü tıkamamalarını öğütlemektir.” Yahudileşme Temayülü s.324
55. “İslam modernistlerinin, dini alandaki radikal çıkışlarına rağmen siyasi alanda tam bir sünepelik ve hatta yer yer işbirlikçiliğe varan tavır sergilemeleri, tezlerinin geniş kesimler tarafından kabul görmesini engellemektedir.” Yahudileşme Temayülü s.339
56. “Sevginin ve ahlakının ön plana çıkmadığı bir hareketin islamiliğinden önce insaniliği tartışmalıdır. Yahudileşme Temayülü s.351
57. “Asr-ı saadet inkılabının en büyük şansı, liderlerini yarı yolda bırakmayacak kadar iyi yetiştirilmiş çekirdek kadroya sahip olmasıydı.” Yahudileşme Temayülü s.371
58. “Nasıl ki, önderleri ilahlaştırma, hristiyanlaşma alameti ise önderlerini tahkir etme de, Yahudileşme alametidir.” Yahudileşme Temayülü s.371
59. “Dil ile zikir olan “tesbih”i küçümsemek, yok saymak ya da terk etmek bir mümine yakışan bir şey değildir”. Yürek devleti s.34-35
60. “Müslüman gençliğinin manevi alanda düştüğü sefalet diz boyu.Bunun sonucu olarak, dini ideoloji, kitabı manifesto, Resül’ü ideolog, tebliği; propaganda,mübelliği propagandist,cihadı kavga,tefekkürü akıl yürütme,daveti çenebazlık gibi anladık ve anlattık.” Yürek devleti - s.50
61. “Din eksenli değil de meşreb eksenli alınan bir terbiye sonucu dinin değil meşrebin kurtuluşu esas alınmaktadır.” Yürek devleti s.60
62. “Her toplumsal değişimin tohumu, önce yüreklerde çimlenir.Ve baharın ilk goncaları göğüslerde açar.” Yürek devleti s.85
63. “Kan; toprağın,ter;ekmeğin,gözyaşı;yüreğin bereketidir.” Yürek devleti s.87
64. “Cemaat; sevginin bir araya topladığı, ülfet adlı yürek devletini kurabilmiş insanlar topluluğudur.” Yürek devleti s.116
65. “Sevgi toplumunda, insan insanın kurdu değil,insan insanın cennetidir.” Yürek devleti s.116
66. “Bir şeyin gerçeği kaybolunca imajı oluşturulur.”Üç Muhammed- s.8
67. “Her aşırı yüceltme tahriftir.” Üç Muhammed s.33
68. “Her çağın bir cahiliyyesi ve her cahiliyyenin de bir cahili aklı vardır.” Üç Muhammed s.37
69. “Cahiliyye aklı makul(akli) olana değil mahsus(hissi) olana çağırır.” Üç Muhammed s.37
70. “Günümüz Müslümanlarının çoğunun sıkıntısı, kendi dini olan İslam hakkında bilgisini, kitabi değil,folklorik bilgi olması yüzündendir.” Yürek Fethi s.121
71. “Bugün İslam coğrafyasında yaşayan tüm Müslüman halklar, çeşitli tarihi,siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı bir hafıza kaybını yaşamaktadırlar.” Yürek Fethi s.207
72. “Uzlaşmanın kahrolası çarkına bir kez kaptırmaya görsün insan elini,geride ne kol kalır,ne de düşünce”İslami diriliş hareketleri-. s.66
73. “Bir koyun gövdesine bir insan başı oturtmak ne kadar mümkünse tepeden inmeci İslam’ın yürürlülükte kalması o kadar mümkündür” İslami diriliş hareketleri s.80
74. “Bir hareket ne yalnız liderdir ve ne de cemaattir.Belki ikisinin bileşimidir İslami diriliş hareketleri”sh:120
75. “Tefekkürü kaybedenler,düşüncenin sermayesini kaybetmiş sayılırlar”Dağarcık-1. s.33
76. “Olayları,insanları ve en kötüsü de kendisini konuşanlar arasında tefekkür yitip gidiyor” Dağarcık-1. s.33
77. “Çay sohbetlerinde laklakayla öldürülen bir yıllık zamanı toplasanız birkaç itikafa yeter” Dağarcık-1. s.33
78. “İnsan unsuru tüm toplumsal hareketlerin omurgasıdır.” Dağarcık-1. s.35
79. “Bir hareketin geleceği insan unsuruna verdiği değere bağlıdır.” Dağarcık-1. s.35
80. “Çekirdek kadro tüm toplumsal hareketlerin lokomotifidir.” Dağarcık-1. s.35
81. “İnsana hizmet için kurulan yapılar bir müddet sonra insana hizmet yerine insanı kendisine hizmet ettirmeye başlıyorsa, vasıta gayeleşiyor demektir.” Dağarcık-1. s.36
82. “Kafayı takkeye,ayağı ayakkabıya, eli eldivene feda eden bir hareketin encamından korkulur” Dağarcık-1. s.36
83. “Cemaat;tevhit ve adalet üzere olup,varlığı ümmet varlığı içinde tefrikaya sebep olmayan,duygu,düşünce ve eylem birliğine dayalı akıllı birlikteliklerdir.” Dağarcık-1. s.37
84. “Türkiye’deki islami yapılanmalar genellikle dışa kapalı,lider merkezli alt kültür gruplarıdır” Dağarcık-1. s.43
85. “Anaların hür olarak doğurduğunu,cemaate,hizbe,imama,lidere,partiye,derneğe,çizgiye, davaya kul-köle etmek niye” Dağarcık-1. s.44
86. “İstişaresiz cemaat,cemaat değil,cemadattır”Dağarcık-1. s.45
87. “İstişare bal yapmaya benzer” Dağarcık-1. s.45
88. “İslami yapılanmalar kendi içlerinde istişare kurumunu oturtamamışlarsa,varacakları durak despotizm durağı olacaktır” Dağarcık-1. s.47
89. “Cemaat akıllı birlikteliktir.” Dağarcık-1. s.50
90. “Birlikte yaşamak ve birlikte iş yapmak,yalnızca birlikte yaşayarak ve birlikte iş yaparak öğrenilir.Bunun ne okulu,ne kitabı vardır.Bunun mektebi cemaattir.” Dağarcık-1. s.50
91. “Bir insan,eylem,faaliyet ya da yapılanma heyecan ve hislere dayalıysa,onun ömrü heyecan ve hissin ömrü kadardır.His ve heyecanın bittiği yerde o da biter.” Dağarcık-1.s.51
92. “Kalıcı olan hareketler,yaptıklarının kaynağı bilgi ve iman olan insanların omuzlarında yükselen hareketlerdir” Dağarcık-1.s.54
93. “Özellikle,Müslüman camia içinde,bir takım hastalıklı tipler bir cedel celladı gibi ağız dalaşı yapacak adam ararlar. Tek ihtisasları budur,dillerini kılıç yapıp, önüne gelenin ense köküne indirmek.” Yahudileşme Temayülü s.373
94. “Evrensellik İslami hareketin çağlar boyu değişmeyen vasfıdır.”Gaza hareketi-s.23

İMAN

95. “İman pazarlık götürmez.Kimse ‘bir kazan balın içine bir kaşık pislik karışsa ne olur diyemez.Şirk te zaten budur;imanda hak-batıl şirketi kurmak”. Yokluğunda düşülmüş notlar s.136
96. “İmanı ilgilendirmeyen meseleleri iman konusu etmeyiniz ki,akide sulandırılmış olmasın.” Tavsiyeler-1. s.23
97. “İbrahimi imana sahip olmak, Allah’a fatura çıkarmamaktır.”Yahudileşme Temayülü- s.169
98. “İmanda pazarlık olmaz.” Yahudileşme Temayülü- s.175
99. “Müslüman şahsiyetin hayatı eyleme dönüşmüş imanın ta kendisidir.” Yürek Fethi- s.117
100. “İktidarı elinden alınmiş bir iman sadece bir yürek aksesuarıdır.”Yürek devleti- s.48
101. “Şeytanın dostlarının şeytanın iktidarı için gösterdiği fedakarlık,gayret ve kararlılığı imanın dostları iman için göstermiyorlarsa şeytanın iktidarı nasil yıkılır?” Dağarcık- s.102
102. “İmanın tarihi insanın da tarihidir.”İman- s.15
103. “Tevhid imanın özetidir.”İman- s.123

İNSAN

104. “Ruh acıkır.İnsanlar acıkan ruhlarını doyurmak için sahici gıdalar bulamazlarsa,sahte emziklere sarılır.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.233
105. “Gayesiz olmak ot olmaktır.” Tavsiyeler-1- s.9
106. “İnsanları sevinçler değil,kederler eğitir.”Tavsiyeler.1- s.71
107. “İnsanın mutluluğu için dökülen 3 damla kutsaldır:Kan, gözyaşi ve alın teri” Yürek Fethi s.38
108. “Dünyada söylenecek sözü olmayanlar, yaşıyor olmanın hakkını vermeyenlerdir Yürek Fethi s.101
109. “Davasız insan,hedefsiz, gayesiz insandır.Hayatının bir gayesi ve hedefi olmayan kimsenin bir kişiliği ve kimliği de olmaz.” Yürek Fethi s.101
110. “İnsanın düşüncesi haysiyetidir.Düşünceyi yasaklayan her kanun eşkiya kanunudur.” Dağarcık-1. s.119
111. “İnsan haklarının ihlali insan olan herkesi ilgilendirir.”Dağarcık-1. s.241
112. “İnsanlar pirince benzer.Kitaplar da öyle.Hiç kimsenin baştan sona tüm yaptıkları iyi ve doğru degildir.yine vahy müstesna hiç kimsenin tüm yazdıkları baştan sona iyi ve doğru değildir.Bazen pirincin taşını,bazen de taşın pirincini ayıklayınız.Ne bu pirinç taşlı diye kaldırıp çöpe atınız.Ne de taşıyla birlikte pişiriniz.İkisi de adaletsizliktir.İfrat ve tefrittir.” Dağarcık-1. s.275
113. “Çok iş yapan çok hata yapar.Aslolan kasıtlı yapmamak,hata da ısrar etmemek ve hain olmamaktır.” Dagarcik-1. s.275
114. “Mahlukatın en şereflisi olan insanın,kendisine kul olacağı tek varlık,mevcudatın en şereflisi olan Allah’tır.” Dağarcık-1. s.125
115. “Bizler İslam’ın hayranıyız,dahası kurbanıyız.Fakat İslam’ın insanı olamadık henüz.Çünkü Allah’ın insanı üzerinde yarattığı altın dengeyi bulamadık”Yürek devleti
s.28

İSLAM

116. “İslam; tüm zamanların ve mekanların ‘doğru yoluna’ Kur’anın verdiği ortak isimdir.” Yahudileşme Temayülü s.19
117. “İslam’ın cazibesi taşıdığı insani ve fıtri özden kaynaklanmakta.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.36
118. “Batı medeniyeti akşamcıdır.İnsanları gece yarısı yatırıp,kuşluk vakti kaldırır.İslam medeniyeti ise,sabahçıdır, seher medeniyetidir.” Tavsiyeler.1. s.75
119. “İslam’da ne kutsal kavim vardır,ne de lanetli kavim. Yahudileşme Temayülü” s.48
120. “Bir toprağa yapılacak en büyük ikram onu İslam’a açmaktır.” Yürek Fethi - s.53
121. “Ben Müslümanım ama şeriatı reddediyorum” demek harikulade bir saçmalık ve zifiri bir cehaletin belgesidir.” Dağarcık-1 s.104

İSLAMİ İLİMLER

122. “Bizce usul-u fıkhın dahi yenilenmesi yeterli değildir.Asıl yenilenmesi gereken usul-i tefakkuhtur” Yokluğunda düşülmüş notlar- s.248
123. “Fıkhı,düşünmeyi ögrenmek için okuyunuz.” Tavsiyeler-1 s.30
124. “İbadet fıkhını bilmek gibi,meslek ve iş fıkhını da bilmek,boynunuza borçtur.”
Tavsiyeler-1 s.30
125. “Nakille aklın yeniden kucaklaşması,ümmetin dirilişinde nefha-i sur işlevi görecektir.” Yahudileşme Temayülü” s.330
126. “Muhammedi davetin hemen ardından ortaya çıkan siyasi ve kelami okullarının çoğu özünde indirgemeci bir mantığa dayanıyordu.” Üç Muhammed s.128
127. “İslam medeniyeti fıkıh medeniyetidir. Üç Muhammed s.199
128. “İslam medeniyetinde fıkıh entellektüel bir bilgi sahası olmaktan daha çok işlevsel bir alandır.Ve müslümanca bir hayatı inşa için kullanılan bir numaralı enstrümandır." Üç Muhammed s.199
129. “İslam toplumu için fıkıhsızlık sadece hukuksuzluk değil aynı zamanda hayatsızlıktır." Üç Muhammed s.199

KALBİ HAYAT

130. “Yürek ülkenizde iman ile şeytanın ebedi savaşında imana salih amellerden lojistik destek sağlayınız.” Tavsiyeler.1 s.28
131. “Abdestli dolaşmanın,ruhunuz üzerindeki olumlu ve rahatlatıcı etkisini hemen fark edeceksiniz” Tavsiyeler.1. s.34
132. “Gözyaşını tanımayan tuzu kuru bir insanın kalbiyle gözü arasındaki bağlantı kopmuş demektir.” Tavsiyeler.1. s.41
133. “Hissetmeyen,ürpermeyen, yanmayan, hüzünlenmeyen kalple taş arasında ne fark var?” Yürek devleti s.49
134. “Takva,irfan,ihsan gibi çeşitli kavramlarda ifadesini bulan iç zenginliginin elde edilmesi fertteki tevhidi derinligin bir tezahürüdür.” Yürek devleti s.56
135. “Melali bilmeyen nesle aşina değiliz.’ diyordu Haşim.Biz aşina olduk ey şair,hem de öylesine aşina olduk ki,bu İslam irfaninin nebevi yöntemini ‘romantizm’ sayanlar bile çıktı içimizden.” Yürek devleti s.88
136. “İçimizdeki devletten habersiz yasayan bizlerin dahası yürek devletini olumsuz davranışlarla kıyasıya tarumar eden bizlerin devletten söz etmesi,şov yapmaktır.” Yürek devleti s.134

KUR’AN VE VAHY

137. “Kur’an;kozmik takdirin kelama yansıyan tezahürüdür.Güneş sisteminden bir gezegeni yerinden etmeye gücünüz yeterse,bir ayeti yerinden etmeye de gücünüz yeter.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.136
138. “Kur’ansız bir hayat,Allahsız bir hayat demektir.” Tavsiyeler.1 s.:18
139. “Kuran’ı kendinize nazil oluyormuş gibi okuyunuz.” Tavsiyeler.1 s.19
140. “İslam’ın son vahyinin “oku” diye başlaması bir bakıma insanin ezeli anlama sorununa bir dikkat çekişti. Oku emrinin ayni anda “anla” ve “anlamlandır”i da içerdiği müsellem bir hakikattir.” Üç Muhammed s.22
141. “Kur’an seçiciliğe,cahiliyye toptancılığa çağırır.” Üç Muhammed s.40
142. “İlahi mesajı saptırmaya yönelik en tehlikeli çabalar, onu anlaşılır ve yaşanır olmaktan uzaklaştıran çabalardır.” Üç Muhammed s.43
143. “Tarihte ve bugün her dini grup ve zümre içerisinden,Kur’an ‘dan kendi görüşlerini destekleyen ayet parçalarini cimbizla çekerek, Kur’an’in bütünü içersindeki yerine onun Resulullah ‘in Nasil tefsir edip yasadığına bakmaksizin tefsir ve tevil adı altında tahrif edenler çikmiştir.” Üç Muhammed s.194
144. “Vahy aç ruhlara inzal edilmiş bir gök sofrası,bir ilahi ziyafettir.” Üç Muhammed s.231
145. “Kur’an da anlatılan Yahudileşme temayülü,Ümmet-i Muhammed [asm] için de geçerlidir.Ve bu ümmeti bekleyen en büyük tehlikedir.” Yahudileşme Temayülü s.52
146. “Işık ne doğudan ne batidan gelir,ışık vahiyden gelir” .” Dağarcık-1 s.81
147. “Baharın elinde çiçeğe,ağacın elinde meyveye,hayatın elinde olaya,arının elinde bala,Peygamberin elinde mutluluğa dönüşen vahy,tevhidi öğretiyor.”İman s.110

PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERLER

148. “Vahyi hayata dönüştürmek istemeyen toplumlar ,ittifakla insan peygambere karşı çıkıyorlar ve onun yerine melek peygamber talep ediyorlar.” Üç Muhammed s.27
149. “Peygamberini efsaneleştiren bir mümini ayni efsaneleştirme ameliyesini sevdigi bir âlim,bir ârif ya da bir kanaat önderi için uygulamaya koymaktan ne alikoyabilir ki Üç Muhammed” s.29
150. “Günümüz Hıristiyan dünyasının inandığı İsa,Allah’ın kulu ve elçisi İsa değil,Pavlus’un aslını öldürüp sahtesini kurguladığı muhayyel İsa’dır.” Üç Muhammedi s.53
151. “Bir peygamberi peygamber eden Allah’ın ona indirdiği vahyi şeytanların saptırmasından koruyacağına dair verdiği garantidir.” Üç Muhammed s.220

RESULULLAH(SAV) VE SÜNNETİ

152. “Arap ırkına has hayat tarzını giyim stilini, damak zevkini ,estetik anlayışını din payesi altında tüm dünyaya dayatmaya kalkmak öncelikle dinin değişken ve sabitelerini birbirine karıştırmak demekti.” Yahudileşme Temayülü s.211
153. “Rivayet geleneğimizin bize tanıttığı Peygamber yukarıdakinden farklı olarak,oluşturulmuş bir imaj.Çok az gerçek,çok fazla kurgusal,efsanevi bir varlık.” Üç Muhammed s.109
154. “Vahyin projesini ciddiye alıp ona inanan hiç kimsenin modeli gözardı etme,peygamberin model olma işlevini sadece yasadığı çağla sınırlama yada görmezden gelme lüksü yoktur.” Üç Muhammed s.131
155. “Hz.Peygamberin [sav] sünneti ise Hz.Peygamberin dini anlama yöntemidir” Üç Muhammed s.188
156. “Sünnetler içinde en tartışmasız olanları “ameli sünnetlerdir.” Üç Muhammed sh:188
157. “İslami İslam’ın teorik kaynağı olan Kur'ana indirgeyerek,pratik kaynağından mahrum bırakmaya kalkmak,aslında İslam’ın hayat damarlarını koparmakla eşanlamlıdır." Üç Muhammed s.207
158. “Kur’an’ın övdüğü ve inşa ettiği Hz.Peygamberin [sav] muhteşem ahlakı aslında onun en büyük sünneti olarak görülmeli değil midir?” Üç Muhammed s.229
159. “Hz.Peygamberin [sav] risalet mirası İslam ümmetinin omuzlarındadır.” Üç Muhammed s.283

SEVGİ

160. “Allah’ı sevmek sevmeyi ölümsüzleştirmektir.” Yürek devleti s.91
161. “Bir sevgi ferde kendi kimliğini kaybettiriyorsa,o sevgi,sevgi değil,girdaptır.” Yürek devleti s.100
162. “Meşru sevgi aklı bastan almaz,tersine aklı layık olduğu yere koyar.” Yürek devleti s.100
163. “Bildiğim bir şey var;Allah aşkını en üst düzeyde yasayan Resul [sav] ve ashabı arasından mecnun ve meczubun çıkmadığı” Yürek devleti s.102
164. “İsbat edilmemiş sevgi kof bir sevgidir.Kuru bir iddiadan öte bir değeri yoktur.” Yürek devleti s.102
165. “Şehadet en büyük aşktır.Şehid ise aşkını kanıyla ve canıyla ispat etmiş ölümsüz aşıktır.” Yürek devleti s.102
166. “Takva sevginin zirvesidir.” Yürek devleti s.104
167. “Cemaat sevginin bir araya topladığı, ülfet adlı yürek devletini kurabilmiş insanlar topluluğudur.” Yürek devleti s.116
168. “Sevgi toplumunda, insan insanin kurdu değil,insan insanın cennetidir.” Yürek devleti s.116
169. “Sevgi toplumunda insanlar yeni tanıdıkları her insana yeni nazil olmuş bir ayet gibi bakarlar.” Yürek devleti s.117
170. “Bir çok kişi cinsel arzuyu kafalarında sevgi ile özdeşleştirdikleri için birbirlerine duydukları bedensel istegi kolayca ‘sevgi’ yada ‘aşk’ sanabilmektir.” Yürek devleti s.122
171. “İnsanin insana sunabileceği en ölümsüz hediyedir,sevgi.” Yürek devleti s.133
172. “Tutku tutuklar,sevgi azad eder,özgür bırakır.” Üç Muhammed s.33
173. “Sevgisi ‘üretici’ değil, tüketici olanlar sadece sevmenin yeterli olduğuna inananlardır.” Üç Muhammed s.:34
174. “Ak sevda(Makul sevgi) sevenin yüzünü, gözünü, özünü ve aklını ağartır.Karasevda(ölçüsüz, hissi sevgi) sevenin yüzünü,gözünü, özünü ve aklını karartır.” Üç Muhammed s.36

ŞAHSİYET

175. “Kişinin eylemi;bilgisini,bilgisi;bilincini,bilinci;kişiliğini aşamaz” Yokluğunda düşülmüş notlar s.18
176. “Olayları okuyuşunuz,kesinlikle baktığınız yerden bağımsız değildir” Yokluğunda düşülmüş notlar s.26
177. “Sadakat bedel ister” Yokluğunda düşülmüş notlar s.30
178. “Milyonlarca yıllık insanlık destanı boyunca hangi zevkperest tarihin kurucu öznesi olabilmiş ki?” Yokluğunda düşülmüş notlar s.32
179. “Kaç rafine insan tanıdımsa hepside muzdariptiler” Yokluğunda düşülmüş notlar s.33
180. “Yürek fatihi olacak şahsiyetlerin,öncelikle kendi zihin ve yüreklerini işgalden kurtarmaları gerekmektedir” Yokluğunda düşülmüş notlar s.39
181. “İlkeleri feda etme pahasına olgulara uyum sağlayan,kendisi olmaktan çıkar” Yokluğunda düşülmüş notlar s.81
182. “Gayesiz olmak ot olmaktır.” Tavsiyeler.1 s.9
183. “Yamuk bakanlar,hiçbir zaman doğru göremezler.” Tavsiyeler.1 s.13
184. “Denge,Müslümanın tavrı olmalıdır.” Tavsiyeler.1 s.26
185. “Ciddiyetiniz,latif olup,latife yapmanıza engel olmasın” Tavsiyeler.1. s.42
186. “Etrafındaki insanları kırıp geçirenler, ömür boyu dost kıtlığı çekmeye mahkum olurlar.” Tavsiyeler.1 s.48
187. “Adalet:tutkunuz,
İtidal;düsturunuz
Hakikat:taassubunuz
Zulüm; düşmanınız
Zalim; hasmınız olsun” Tavsiyeler.1 s.53
188. “Müslüman girdiği çevreye uyan değil,girdiği çevreyi inancına uydurandır.” Tavsiyeler.1. s.55
189. “Tutkularınız; bileğinize kelepçe,boynunuza zincir,ayağınıza prangadır.” Tavsiyeler.1 s.57
190. “Tüm tiryakilikler ve koliklikler birer tutkudur,iradeyi zaafa uğratır.” Tavsiyeler.1 s.57
191. “İnsaflı olmayana insaflı olunmaz.” Tavsiyeler.1 s.58
192. “İhtisasa hürmet,İslami bir şiardır.” Tavsiyeler.1 s.58
193. “Müslüman’a yakışan meşru her alanda birinci olmaktır.” Tavsiyeler.1 s.61
194. “Akidenizin düşmanlari dahi sizin, insaniyetinize laf atamasın. Ve takdir etmek zorunda kalsın.” Tavsiyeler.1 s.61
195. “İşini ciddiye almayanı kimse ciddiye almaz. Tavsiyeler.1” s.70
196. “Allah ordusu(Cündullah)nun gerçek sayısını öğrenmek isteyen, kişilerin zaafları hanesinde ne yazdığına baksın.Tabii kendi notunu öğrenmek isteyen de” Yürek devleti s.59
197. “Bizi önce yüreklerimizde tutsak ettiler.” Yürek devleti s.73
198. “Gündüzün yiğidi olmak, gecenin abidi olmaktan geçer.” Yürek devleti s.80
199. “Mümin üzerine güneşi doğurmaz.güneşin,üzerine kendisi doğar.Zaman kullanmada Islam tabir caizse, sabahçıdır.” Yürek devleti s.81
200. “Örnek almak,bir bakıma üretmek demektir.” Üç Muhammed s.19
201. “Örnekler önderlerdir.” Üç Muhammed s.130
202. “Önderlik insanların ardından değil,önünden gitmeyi,onlara yol göstermeyi,iz bırakmayı,istikamet tayini etmeyi gerektirir.” Üç Muhammed s.130
203. “İyi insan demenin iyi Müslüman demeye gelmediği bir dünyada,iş çene yarışına kalmış demektir” Dağarcık-1 s.9
204. “Korkum o ki,İslami hareket, hayattan bıkan insanların sığındığı yepyeni bir hayatın hareketi olma yerine hayatından bıkanların,sorunları altında ezilenlerin,ruhsal özürsüzlerin,tatminsiz gençlerin hareketi olma tehlikesiyle karşı karşıya.” Dağarcık-. s.10
205. “Şahsiyet:sıradan olmamak,farklı olmak,argo tabiriyle düz ve silik olmamak anlamlarına gelir. Dağarcık-1 s.38
206. “Şahsiyetli insan,haddini bilen,itaati kendisini köle,itirazı kendisini zalim etmeyen insandır.” Dağarcık-1 s.40
207. “Şahsiyetli insan,ödünç kafayla düşünüp,ödünç kalple duymak yerine kendi kafasıyla düşünüp,kendi kalbiyle duyan insandır” Dağarcık-1 sh.40
208. “Bugün ümmeti oluşturan fertlerin en büyük sorunu şahsiyet sorunudur.”İman s.10

TARİH

209. “Tarihsizlik,en büyük talihsizliktir.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.294
210. “Batı tarihi “sınırsız ve sorumsuz” kilise teokrasisi ve teokratlarına karşı verilmiş savaşların tarihidir. Üç Muhammed s..61
211. “Hilafet müessesesi Şam’da meşruiyetini,Bağdad’da gücünü, Kahire’de nüfuzunu,İstanbul’da unvanını kaybetmiştir.”İslam birliği hareketi s.60
212. “Tarih toplumların DNA’sıdır.Gaza hareketi s.10
213. “Anadolu’nun İslamlaşması Türkleşmesinden yüzlerce yıl öncedir”Gaza hareketi s.13
214. “Osmanlının çöküşünde görevini yapamayan ilim ehlinin rolü çok büyük olmuştur.”Gaza hareketi s.141

TOPLUM VE SOSYAL HAYAT

215. “İdeolojik devlet çıktı,insanlık bozuldu”. Yokluğunda düşülmüş notlar s.118
216. “Kutsal devlet anlayışını bu halkın kromozomlarına yerleştiren,yanlış islami gelenektir.” Yokluğunda düşülmüş notlar s.218
217. “Mesleğinizin bilgisi,sizin ilmihalinizdir.” Tavsiyeler.1 s.10
218. “Allah yolunda harcayınca malın azalacağını zannetmek,rızıkta tevhidin olmayışının bir sonucudur.” Tavsiyeler.1” s.26
219. “Tevhidin toplumsal boyutuna vahdet denir.” Tavsiyeler.1 s.26
220. “Devletin bekası için işkenceyi mazur gösterenler Allah’ın gazabına uğrarlar.” Tavsiyeler.1 s.54
221. “Vermek için zengin olmayı bekleyenler hiç vermeyecekler” demektir. Tavsiyeler.1 s.66
222. “İslami olanla,insani olan birbirinden ayrılmışsa, orada İslamlık da, insanlık ta yarım kalmış demektir.” Tavsiyeler.1 s.79
223. “Modanın islamisi,defilenin islamisi olduğu gün, islami değerlerin yozlaştırıldığına hükmedebilirsiniz. Tavsiyeler.1 s.81
224. “Tartışmanın en kötüsü mutlak hakikat hakkında tartışmaktır.”Yahudileşme temayülü s.373
225. “Her ideoloji sekülerdir.Sekülarizm temelde kartezyen felsefeden neşet eder. Kartezyen felsefe, hakikatin kaynağını bölen dünyayı ahiretten, zahiri batından, formu özden, düşünceyi duygudan ,aklı kalpten, devleti dinden ayıran, indirgemeci şirk felsefesidir.”Yürek fethi s.82
226. “İdeolojiler deterministtir.” Yürek fethi s.82
227. “Teorik fizikteki mekanizm, pozitivist karaktere sahip olan ideolojiler eliyle sosyal hayata da uyarlanmaya çalışılmıştır.” Yürek fethi s.82
228. “Beşeri ideolojilerin albenisi teorilerindedir. İlahi ögretilerin cazibesi ise ortaya koyduğu örneklerdedir.” Yürek fethi s.105
229. “Küfrün mantığında bir değişme arayanları tarih yanıltacaktır.Alet değişir,adet değişmez.” İslami Diriliş hareketleri s.12
230. “Politik kavgada söz vermek selam vermekten,söz yemek ekmek yemekten daha kolaydır.” İslami Diriliş hareketleri s.105
231. “Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemek ne kadar büyük isyansa, Allah’ın serbest bıraktığı bölgelere yeni sınırlar koymak ta o kadar büyük isyandır” Dağarcık-1 s.88
232. “Nasıl ki İslamın en büyük düşmanı cehalet ise,İslami vahdetin en büyük düşmanı asabiyettir.” Dağarcık-1 s.171
233. “Millet deyince İslam milletini kast etmeyen her milliyetçilik merduttur, asabiyettir. Şirkin sosyal bir türevidir. Dağarcık-1 s.175
234. “Allah’ın istediği gibi bir tek ümmet olmadan Allah bu ümmetin burnunu yerden kaldırmayacaktır.” Dağarcık-1 s.238
235. “Ümmetin coğrafyası kundaklanıyor.” Dağarcık-1 s.288
236. “Gelecek yüzyıl ulusal devletler değil,ümmetler yüzyılı olacaktır.”İslam birliği hareketi s.26
237. “Batının kalkındığı şartlarda kalkınmak yüz kızartıcı bir insanlık suçudur.” İslam birliği hareketi s.233
238. “Toplumsal hareketler de ağaçlara benzer.güçlerini köklerinden alırlar.”Gaza hareketi-s.10

TEBLİĞ VE İRŞAD

239. “Yürek fatihi olacak şahsiyetlerin,öncelikle kendi zihin ve yüreklerini işgalden kurtarmaları gerekmektedir” Yokluğunda düşülmüş notlar:39
240. “Sürekli toplumun varlıklı kesimlerine hürmet etmek,yoksulla varsıl arasında saygı ve hürmette ayrıcalık yapmak Allah’ın nefret ettiği tavırlardır.bunu ‘hizmet’ ‘dava’ vs gibi bahanelerle dahi olsa, yapmayınız.Bunu yapmak ‘Yahudileşmektir.”Tavsiyeler-1 s.51
241. “Fetih: İslam adlı bu hayat suyunun,inkarın hararetiyle kuruyup çöle dönmüş insan yüreğine yürümesi için aradaki engellerin kaldırılarak kanalın açılması işlemidir.” Yürek fethi s.19
242. “İnsan kazanmak,iman ehlinin en büyük ibadetidir.” Yürek fethi s.103
243. “Peygambervari bir şefkatle, modern cahiliyyenin kucağında yetişen kurban kuşaklara bir mutluluk sakası gibi, saadeti gönül gönül taşımak ancak hayatlarıyla örnek olabilen gönül fatihlerinin işidir.” Yürek fethi s.104
244. “Eğer sözünüzün hedefini bulmasını istiyorsanız, doğruyu doğru bir zaman ve zeminde doğru bir üslupla söyleyiniz.” Yürek fethi s.145
245. “Kaybedilen bir insan için,samimi bir müminin, öz evladını kaybetmiş gibi üzülmesi gerekir.” Yürek fethi s.161
246. “Toplumu değiştirmek için yola çıkan toplumsal önderler, örneklikleri oranında başarılı olabilirler.Çünkü örnek bir hayat en yaygın terbiye aracıdır.” Yürek fethi s.107
247. “Küçük bir jest,basit bir iyilik ya da güzel bir söz, bir insanın ebedi kurtuluşuna vesile olabilir.” Yürek fethi s.161
248. “Örnekler önderlerdir.”Üç Muhammed s.130
249. “Önderlik insanların ardından değil,önünden gitmeyi,onlara yol göstermeyi,iz bırakmayı,istikamet tayini etmeyi gerektirir.” Üç Muhammed s.130
250. “Kendi yangınını söndüremeyenin başkalarının yangınını söndürmeye seğirtmesini kim ciddiye alır.”Dağarcık-1 s.32
251. “Ülkeler bilekle,insanlar yürekle fethedilir.”Gaza Hareketi s.104

Hazırlayan : Salih Okur mekke@mynet.com
 

miço