Risale-i Nur'dan
İktisadi Prensipler

-
1-
B.Said Nursi
cubuk_kirmizi.gif (3248 bytes)
Kitap özeti:
1. BÖLÜM:
GİRİŞ:

· İktisadi gelişmeler toplumun diğer alanlarda gösterdiği gelişmelerden ayrı olarak tekil bir halde düşünülemez. Çünkü eğer bir toplum gelişmiş ve medeni bir ülke ise bu sadece o ülkenin ekonomik gelişmesinin sonucu değil aynı zamanda o ülkenin ticari, hukuki, ahlaki, kültürel, dini, siyasi, örf ve adetlerindeki inkişafının bir sonucudur.
· Günübirlik gayeler peşinde ufku ve hedefi sınırlı bir insan olmayan Bediüzzaman iktisadı kainattaki en esaslı unsurlardan biri olarak görür, ve Allah'ın Hakim isminin bir neticesi olarak kainatta herşeyin iktisat prensibi üzerine yaratıldığını ve hiç birşeyin israfa mahal olamayacak şekilde yaratıldığını ifade etmektedir.
1) İktisat Nedir?
· Fertlerin sonsuz sayıdaki çeşitli ihtiyaçları ile sınırlı imkanlar arasında nasıl ahenk kurduklarını ve malların mübadelesindeki şartları araştıran sosyal bir ilimdir.
· Şu unutulmamalıdır ki mübadele imkanların ihtiyaçlara göre sınırlı olmasındandır, eğer her fert her istediğine sahip olsaydı mübadele olmazdı.
· İktisat nimetlere karşı bir şükür, israf ise Allah'ın nimetlerine karşı hasaretli bir istihfaftır.
2) Kainatta İktisat
· Hakim olan Allah'ın bu isminin tecellileri kainatta hiç bir yerde israfa mahal bırakmaz, ta ki insanın pislik eli ona müdahale etmesin.
· İlahi kudret hiç birşeyi israf etmez. Her şey en kısa, en kolay, en hafif, en faydalı şekilde cereyan etmektedir.
· İsraf Hakim ismine aykırı düştüğü gibi, iktisat da onun lazımıdır.
· Hayat Batıda kabul edildiğinin aksine bir mücadele değil aksine büyük bir yardımlaşma ile devam etmektedir. ( ağaç, balık, tilki örnekleri..)
· Rızkı temin etmede hırs sıkıntı ve zahmetin, kanaatlı olmakta rahatın sebebidir.
· Helal rızk iktidar ve ihtiyar ile ters orantılıdır.
· Kainat iktisat, temizlik ve israfsızlık esası üzerine kurulmuştur. Ve gerçek iktisat da kamil bir imanın neticesidir.
· Dünyada insan eli değmese müthiş bir temizlik düzeni vardır. Dünyanın değişik yerlerinde ölen o kadar canlı diğer canlılar tarafından temizlenmektedir ve dünyanın önemli problemlerinden kirlilik problemi olmaksızın gerçekleşmektedir.
· Kendi dünyasını böylesine bir bilinçle kirleten yalnızca insanoğludur. Kainatın temiz kalması Kuddüs isminin bir tecellisidir.
3. İnsan ve İktisat
· İnsan sabavetten, gençliğe, oradan ihtiyarlığa, oradan kabre, kabirden haşre, ve haşirden ebede kadar bir yolcudur. Bu yolculuk sırasında ona cismaniyeti cihetiyle hiç bir önem atfedilmezken, vazifesi itibariyle cihan kadar değerlidir. Bu görevi bize bahşeden dünyayı bize hane, ay ve güneşi bir lamba yapan Allah vermiştir.
· İnsan organik yönünü ilgilendiren ihtiyaçları bir disiplin içerisinde ele alınmalıdır. Ve bu da iktisat ilminin önemli bir konusudur. Çünkü her arzunu bir ihtiyaç olarak kabul edilmesi ve karşılanması mümkün değildir.
· Ferdin huzursuzluğu ve saadeti ihtiyaç ve bu ihtiyaçların karşılanması arasındaki dengeye bağlıdır. Bu da kişinin hiç bir zorlanmaya tabii olmadığı, insiyatifi elinde tutacağı bir iktisat düşüncesi ile mümkündür.( Kapitalizm ve sosyalimin insana yaklaşımı...)
· Şu unutulmamalıdır ki insanlar iktisadi faaliyetlerin bir vasıtası değil aksine onların varlık sebebi ve gayesidir.
· Materyalist düşünce insanı fiziki yapısı ile değerlendirir ve onu alet yapan ve ekonomik yapısı ile değer atfedilen bir varlık olarak görür.
4. Din ve İktisat
· Mide bir gıda istediği gibi, kalp, ruh, göz, kulak ve ağız gibi latife ve duygularda Rezzak'ı Hakiki'den rızıkların isterler. İhtiyaç ve düşmanları çok olan insanoğlu madden ve manen dayanabileceği ve bütün ihtiyaçlarına karşılık bulabilecek olan bir kuvvete ihtiyaç duyar ki buda imanla temin edilir.
· İnançsızlık insan için mümkün değildir. Çünkü insanın ruhen, manen, vicdanen, akıl ve fikir yönüyle terakkisini arzulayan ve telkin eden şeriatlerdir.
· Yunan ahlakçısı Plutaruque, " Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz beldeler bulacaksınız, fakat mabedsiz beldeler bulamayacaksınız. "
· Ferdin ve toplumun iktisadi hayatında din dengeleyici ve kontrol edici bir vazifeyi yerine getirmektedir.
· İhtiyaçlar ve imkanlar arasındaki dengeyi israfı yasaklayan, insanı gerçek ve zaruri ihtiyaçları için çalışmaya teşvik eden dindir.
· Günümüzde daha lüks bir konfor elde etmeye yönelik bir iktisat anlayışı dünyaya hakim olmuştur.
· İnsanın zaruri olmadığı halde aşırı tüketim isteği bir hastalıktır. Fakat Bediüzzamanın dediği gibi zaruri ihtiyaçları peşine kanaatle koşmakla insan izzetle yaşayacağı rızkı kazanır.
· İktisadi hayatta din bir kontrolör olarak çalışmalıdır. Buda ibadetin verdiği sorumluluk duygusu ile temin edilebilir.
· " İbadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve maade, yani dünya işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır.
5. Kültür ve İktisat
· Kültür milletten çıkmış ve millete has değerler bütünüdür. İktisadi faaliyetler ferdin ve bilhassa fertlerden teşekkül toplumdan ayrı düşünülemeyeceği için iktisat ve toplum bu konuda birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Çünkü hiçbir iktisadi prensip toplumdan soyut bir anlayış çerçevesinde uygulanamaz.
· Bizler ecnebilerden aldıklarımızı eğer onlar terakkiyata aitse almalıyız, yok eğer sefahate dairse onlar muzırdır.
· Avrupa Bediüzzamanın ifadeleri çerçevesinde ikidir: Biri İsevilik dini hakikisinden aldığı feyzle ilimleri takip eder, diğeri felsefei tabiyenin seyyiatını mehasin zanneder ve beşeri sefahete ve delalete sevk eder.
· Bizler iki olan Avrupa'nın birinci kısmı ile dost olmalıyız. Çünkü ilk kısım muzırdır ve milletimize zarar verir. Onlardan alacağımız manevi kültür bizi olumsuz etkileyecektir. Çünkü bir ülkenin kalkınmasında manevi kültür maddi kültürden önce gelir.
· Bizlerin manevi kültürünü şekillendiren İslamdan uzaklaşmamız nisbetinde gerilemişiz, ona yaklaşmamız nisbetinde ilerlemişizdir. Ve buna tarih şahittir.
· Kur'an etrafında şekillenen bir fert ve onlardan teşekkül toplumda mücadele yerine kardeşlik duygusu hakim olur. Ve madden hiçbirşeyin yaptıramayacağı yardımlaşma duygusu insanlara hakim olur. Ve böyle bir toplumda İslamiyetin yayılması adına en güzel örneği teşkil edecektir.

2. BÖLÜM:
İKTİSAT TARİHİ IŞIĞINDA BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
1.İnsanlığın Yaşama Devirleri:

Bediüzzaman insanlığın yaşama devirlerini ' beşerin edvarı hamsesi vardır ' diyerek beşe ayırmıştır:
A) Vahşet ve Bedeviyet Devri
B) Memlükiyet( Kölelik) Devri
C) Esirlik Devri
D) Ecir( Ücretlik ) Devri
E) Malikiyet ve Serbestiyet Devri

2. Bediüzzamanın Sosyal Hayata Bakışı:
· Bediüzzaman faziletli bir insanın en mühim hareket tarzının tevazu ve mahviyetle hayatı içtimaiye katılması olduğunu söyler.
· Bir müslümanın sosyal hayat yaşamasının sebebi onun hayatının en büyük vazifelerinden biri olan ' İlayı Kelimatullahın ' ancak sosyal hayat içerisinde yapılabilmesidir.
3. Bediüzzamanın Medeniyete Bakışı:
· Batının gelişmiş medeniyetleri sadece kendilerinin gayretlerinin değil aynı zamanda diğer medeniyetlerden etkilenerek, farklı fikirlerin birleşmesinden faydalanarak ve en önemlisi de İslamın yaydığı fikirlerden yararlanarak fakat onlara karşı husumeti olan Avrupalılara İslamdan alınan unsurları sanki Yunanın eski antikitesinden almış gibi sunmuşlardır.
· İlerde İslamın kuvvetiyle medeniyetin güzellikleri galip gelecek ve yeryüzü pisliklerden temizlenecek.
· Medeniyeti hazıra beş menfi esas üzerine inşa edilmiştir:
1.Noktai istinadı kuvvettir. O ise, şe'ni tecavüzdür.
2.Hedefi kasdı, menfaattir. O ise, şe'ni tezahümdür.
3.Hayatta düsturu cidaldir. O ise, şe'ni tenazüldür.
4.Kitleler mabeynindeki rabıtası menfi milliyetçiliktir. O ise, şe'ni müthiş bir tesadümdür.
5.Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi tatmindir. O heva ise, insanın meshi manevisine sebep olur.
4. Kapitalizm:
· Hürriyet esastır. Fakat böyle bir ortamda fazla kazanma hergün daha fazla kazanma arzusu meşru sınırlar içerisinde tutulamamıştır, ve bunu sağlayacak müessese ve müeyyide yoktur.
· Kapitalizm kontrolsüz kazanma enerjisi, yoldan çıkmış kötü fırsatlar ve israf edilen bir hayat olarak tanımlanabilir.
· İşçilere tanınan grev hakkı ve diğer sosyal güvenlik imkanları sosyalizmin kapitalizme tesirleridir.
· Kapitalizmin bu hale gelmesinde Batı medeniyetinin kültürünün büyük tesirleri vardır. ( Medeniyeti hâzıranın dayandığı ilkeler .. )
· Batının bu menfi ilkelere dayanması neticesi saadeti elinden alınmıştır. Çünkü Batıda işçilerin olanca güçleriyle çalışmalarına karşı patronları çok büyük miktarda para kazanmakta fakat bunun sebebi işçi emeğinin karşılığı olarak çok az kazanmaktadır. Buda iki tabaka arasında uçurum ve isyanlara sebep olmaktadır.
· Sınırsız kar ve faiz sistemi kapitalizmin en büyük handikaplarındandır. Ve Hıristiyanlık dini insanların dünya yaşamlarını düzenleme adına kurallar vazetmediği ve etkili olmadığı için tabakalar arası uçurumlar büyümekte insanlar dış ve iç dengelerini kuramamaktadırlar.
· Kapitalizmin başkenti Washington aynı zamanda sefaletin, açlığın ve yoksulluğun da başkentidir.
· Ayrıca kapitalizm insanın sadece maddi yönünü ele alır ve onu kar amaçlı bir makina gibi görür.
5. Sosyalizm ve Komünizm:
· Marksistlere göre sosyalizm komünizme geçişte yaşanması gerekli bir basamaktır.
· İlk tohumları Fransız İhtilaliyle atılmış olan sosyalizm vatan ve mukaddesatı tahrip ederek komünizm ve anarşiye sebebiyet verecektir.
· Sosyalizmin hakim olduğu ülkeler zulmün, baskının hakim olduğu ve medeniyet ve istiklaline sahip olmayan milletler olacaklardır.
· Kapitalizmin zaaf noktası olan üretimde başarı fakat dağıtımda başarısızlık noktasından hareketle ortaya çıkan sosyalizm kar ve özel menfaat sağlamayı düşünmeyen, kamu yararını esas alan bir sistemdir.
6. İslamın Üstünlüğü
· The Economist, ' ait olma duygusundan mahrum insanların daha acımasız olduğunu ve bununda ilerleme için gerekli olan ferdiyetçi girişimi yıkmakta olduğunu söylemektedir. Ve onu olumu manada yönlendirebilecek güç Allah inancı olabilir diyor .'
· Batının yeniden yolunu bulması İslam sayesinde olacaktır.
· Üstad hazretleri kapitalizm ve sosyalizm hakkında biri necisir, diğeri encestir. Tahiri mutlak yalnız desatiri İslamdır der.
· Kapitalizm ve sosyalizm hayatı iktisadi faaliyetlerden ayrı olarak değerlendirir. İslamda ise vahdet prensibi vardır. O dualistir. Yani hem dünya hemde ahireti hedef alır.
· Kapitalizm üretim ve tüketim dengesini kuramadı, ve denge üretimin artması ama tüketimin dengesiz olmasına sebep olacak şekilde kaydı. Sosyalizmde ise insanın teşebbüs özgürlüğünü kısıtlamış ve üretimde dengeyi sağlayamamıştı. Sosyalizm tüketimde de zorlayıcı bir eşitlik sağlamıştır.
· İslamda fert iktisadi hayatta serbest bırakılmıştır, fakat ahlaki bazı tedbirler onu frenlemiştir.
· İslamda insan sadece nefsine göre değil Allah'ın arzularına göre hareket edecek, O'nun emir ve yasaklarını takip edecektir.
· Kapitalizm kar, rant ve faize dayanırken, sosyalizm kar, rant, faiz ve ayrıca mülkiyeti de kaldırmıştır.
· İslam ise mülkiyet hakkını tabi karşılamış faiz ve aşırı karı yasaklamıştır. İslamda gelir ya bir emek yada bir risk karşılığında elde edilmelidir.
· Faizle birlikte şans oyunlarının da İslamda yeri yoktur. Kazanç güç sarfı ile olacak, alın teri ile olacak ve emek karşılığında olacaktır.
· İslam lüks ve israfı yasaklamıştır. Çünkü modern iktisadi görüşlerinde kabul ettiği gibi son 20 yıldır topluma hakim olan ' gösteriş tüketimi ' gelişmeyi engelleyen en önemli unsurlardan biridir.
· Manevi ve ahlaki cephesi ile kültürel ve sosyal gelişmemiş bir toplumu sırf iktisadi cephesini geliştirerek kalkındıramazsınız.

3. BÖLÜM:
BEDİÜZZAMANIN İKTİSADİ UNSURLARA BAKIŞI:
1. İktisadi unsurlar( üretim faktörleri)

· İktisatta emek, sermaye ve toprak gibi üç ana üretim unsuru vardır. Bazı iktisatçılar bunlara müteşebbisi de ilave ederler.
A. Tabiat(Toprak)
· Toprak enerjisi ile, madenleri ile, bitkileri ile, hayvanları ile, ve kozmik varlıkları ile insanoğlunun üretim yapmasında hammadde rolünü üstlenmiştir.
· Üretim ister istemez insanı mülk edinmeye sevk eder.
· Mülk insanların tabiatı paylaşma ve ona sahip olma isteğinden doğmuştur.
· Kapitalistlere göre mülk elde eden herkesindir. Sosyalistlere göre mülk toplumun ortak malıdır ve mülkiyet edinme hırsızlıktır.
· İslama göre ise mülk Allah'ındır. Devlet ve şahısların ise onda itibari bir sahiplikleri vardır.
· Şu unutulmamalıdır ki, meşru yollardan dahi kazanılmış olsa da zenginin malında fakirin hakkı vardır. Ve onlar bu hakkı vermek zorundadırlar.
B. Emek:
· Toplum hayatının hareketli ve işgücünün verimli olması emek potansiyelinin iyi değerlendirilmesine bağlıdır.
· Toplumda emek ve sermaye arasında bir denge kurulmalıdır. Yani sermaye sahibi emek sahibinin hakkını sonuna kadar gözetmeli, hakkını alnının teri kurumadan vermelidir. Emek sahibide çalışma sorumluluğunu gereği gibi ifade etmelidir. Böylece arada dayanışma hakim olur.
· Atalet, sıkıntı sefahati, sefahet fakirliği ve bedbahtlığı doğurur.
· İslama göre insan emek sarfı sırasında yaptığı işten memnun olmalıdır. Ve emeği karşılığı layık olduğu şekilde verilmelidir.
· İslamda sa'y(emek) asıldır.
· Efendimiz (sav) insanların kendi el emeğinden daha hayırlı bir gelir kazanmadığını belirtmiştir.
C. Sermaye:
· İnsanlar tarafından üretilmiş ve üretime ayrılmış her çeşit alet, makina, fabrika, bina ve hammaddeler yahut sahibine gelir getiren her çeşit vasıtalara sermaye denir.
· İslamda sermayenin gayesi toplumun refah dengesinin teminidir.
· Bediüzzaman servetin zalimlerde toplanmasına karşı olmuştur.
· Eğer Allah kullarına eşit ve bol rızık verseydi, onlar muhakkak taşkınlık ederlerdi. Ve ayrıca eğer bu gerçekleşseydi bir kısım insan diğerine işçi olmazdı, ve tüm dünyadaki genel maslahatlar kaybolup giderdi
D. Sermayenin Kullanılması:
· Kapitalizm ve sosyalizm insanlığı siyasi ve iktisadi buhranlara sürüklemiştir.
· Hayatı içtimaide ben tok olduktan sonra başkası açsa bana ne ve sen çalış ben yiyeyim toplumdaki tüm kargaşanın sebebidir. Bunları idame ettiren faizin devamı ve zekatın terkidir. Bunlara karşı tek çare zekat ve hürmeti ribadır.
· J. J. Roussea devletin sağlamlaşması için iki ucun yakınlaştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Çünkü birinden zorbalığı kışkırtanlar diğerinden de zorbalar çıkar.
· İslam iktisatçılarına göre faizin kaldırılması ve zekatın uygulanması mühim bir teşvik unsurudur. Atıl sermayeden pay almakla zekat iddiharı cezalandırır ve yatırımı teşvik eder.

4. BÖLÜM:
MİKRO İKTİSAT VE BEDİÜZZAMAN
1.Mikro iktisadın yorumu

· Mikro ekonomi bir birimin, bir ferdin, ailenin, firmanın ekonomik davranış ve faaliyetlerini inceler.
· Mikro iktisadın en küçük ünitesi insandır. İnsan unsuru arzulanan seviyeye gelmeden başarılı bir İktisadi kalkınmadan söz edilemez.
· İktisadi buhranın temeli mikro iktisat açısından şu dört ana faktörde toplanır:
A. Ferdi iktisadın noksanlığı
B. Kanaatın almayışı
C. Hırs
D. İsraf aşırılığı
A. Ferdi iktisat
· İslami düşünce ihtiyaçlarla mevcut imkanlar arasında dengenin tesisini ve kontrolünü şahsi iktisadın gerçekleştireceğini söyler.
· İnsan iktisat üzerine yaşarsa izzetle yaşayacağı rızkı bulur.
· İktisat ayı zamanda geçim sıkıntısı ve maişet derdinin de devasıdır.
· İnsanın yaratılıştan medeni bittab olması toplum içerisinde yaşarken birtakım değerlerin tayin ve tesbitini gerektirir.
B. Hırs
· Hırs mahiyeti bakımından tesis ettiği acelecilik duygusu ile teşebbüslerin başarısızlığına sebep olur.
· Hayatı içtimainin en müthiş marazı hırstır. Eğer malı çok seversen, hırs ile değil belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin.
· Müslümanların fakirliğinin sebebi onların dünyayı sevmemesi değil bilakis onların hırsla dünyaya yaklaşmalarıdır.
· Kanaat duygusunun sınırının aşılması halinde;
· Birincisi kanaatsizlik, ikincisi haybet ve hasarettir, üçüncüsü ihlası kırmasıdır.
· Bir insanda hırs ve ihlasın birarada bulunması imkansızdır.
· Hırs her alanda olduğu gibi iktisatta da dinin kontrolü altında tutulmalıdır.
C. Kanaat
· Helal kazançla iktifa etme, harama ve gayri meşhur yolara girmeme tarzında yorumladığımız kanaat hırsın zıddı bir haslettir.
· Sebeplere başvurmak neticeye ulaşmak için şart ise de yeterli değildir. Netice Allah'ın takdiriyledir. Fakat insan devamlı bir tekamül gayreti içerisinde olmalı, fakat netice itibariyle kanaatlı olmalıdır.
· İslam ihtikarı(karaborsa) şiddetle yasaklamıştır. Efendimiz (sav) 40 gün gıda maddelerini piyasaya sürmeyen Allah'tan ve oda Allah'tan uzaklaşır.
D. İsraf
· Ferdin maddi imkanlarını ihtiyaçlarına göre sınırlamaması israfın en belirgin özelliğidir. İsraf lüks ve israf kapısını ve dolayısı ile rüşvet ve suiistimal kapısını kapatır.
· İsraf kanaatsizliğe, o da çalışma şevkini kırmaya, sonra sürekli şekvaya, ve dolayısı ile ihlasın kırılmasına ve riyaya sebep olur. Böylece izzet kırılır, dilencilik yolu açılır.
· İsrafın her türlü kötü neticelerini önlemek için insanlar İslami bir şuurla hareket etmeli, kanaat ve rızaya alıştırılmalıdırlar.
· İsrafın önüne maddi yaptırımlarla geçemezsiniz. Bu ancak dini ve manevi unsurlarla olur.
· Kur'an'ın dediği gibi yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.
· Eskiden İslam aç değildi. Refaha bir derece ihtiyaç vardı. Şimdi ise İslam açtır, lezzete ihtiyaç yoktur.
· Batı diğer ülkelerden aldığı zenginliklerle dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmiştir. Fakat eğer onlar israf ve dengesizlikler içerisinde gömülmeye devam ederlerse, gelişmekte olan ülkeler birleşecek ve zengin ülkeleri bir gün alt edeceklerdir.
· Sosyalizm israfı zor yoluyla kaldırmayı denemiştir. Liberal düşünceler iktisadi tasarruf yoluyla bu problemi çözmeyi denemişlerdir. Fakat, Bediüzzaman israfın ferdi eğitim yoluyla kaldırılacağını söylemiştir. Çünkü vicdanda makes bulmayan her yaptırım sadece lafta kalmaya mahkumdur.
· Bir müslümanın parasını nasıl kullanabileceği örneği ...
2. Ekonomik psikoloji
· Ekonomik faaliyetlerin ilk ve son hedefi insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ekonomik faaliyetlerin insan ihtiyacını karşılama hedefi insan psikolojisini gündeme getirmiştir.
· Servetler insanlar içindir, insanlar servetler için değildirler. Varlık durumları yüksek olan insanların zenginliklerini artırmadan vazgeçmeleri iyi sonuçlar doğuracaktır.
· İslam iktisadi eşitsizliği zekat, fitre, sadakalarla ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Toplumun kaderini değiştirmede önemli bir rol oynayan değerli kişiler topluma yayılarak fakirliğin önüne geçilebilir.
· Ekonomik psikoloji değerli insanları fakirliğe çare olarak görür, fakat önemli bir problem daha vardı ki o da bu tip insanların nasıl yetiştirileceğidir. ( Burada hizmetin insan yetiştirme metodunun önemi ortaya çıkıyor.)
3. Neden açlık tehlikesi?
· 18.yüzyılın sonlarında Thomas Malthus demografik gelişimin sonunda insanoğlunun bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını ifade etmiştir. Fakat onun toprağı ve teknolojiyi sabit, tarım kesiminde işbölümünü sınırlı kabul etmesi onun bu yanlış görüşe varmasına sebep olmuştur.
· Teknolojik ve üretimsel gelişmeler 2 asır geçmesine rağmen bu tezi haklı çıkarmamıştır.
· İslam iktisadı ise Rezzak İsmi Celilinin bir tecellisi olarak kainatta hiçbir varlığın aç kalmayacağını aksine rızkının Allah'ın taahhüdü altında olduğunu bildirir. Fakat insanların açlıktan ölmesi yemek azlığından değil onların alışmış oldukları hayat düzeninden vazgeçmiş olmalarıdır. Yani terki adetten neşet eden hastalıklar ölmelerinin asıl sebebidir.
· Kaynakların akılcı kullanılması neticesinde dünyamız bir trilyon insanı besleyebilir.
· Carlyle'ın dediği gibi dünyamız ' bir tarafta iki milyon gömleksiz insan, diğer tarafta iki milyon gömleği nasıl satacağını düşünen insanlardan ' ibaret bir haldedir.
· İslamın dediği gibi komşusu aç iken tok olmama prensibi sadece fertlere değil aynı zamanda toplumlara da şamil bir sözdür.
4-Ticaret bereketin kaynağıdır
· Bu kainat nedir sualine fenni ticaret cevabının verilmesi yani dünyanın gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkan olması cevabı çok manidardır.
· Allah insanlara alışverişi helal kılmıştır.
· İnsanın çok çeşitli letaife sahip olması çok çeşitli meyiller, aruzular meydana getirmiştir. Bu arzu ve ihtiyaçların karşılanması için çok sanatlara ihtiyaç vardır. Bu da sa'y ve mübadele ile yani ticaretle olur.
· Maverdi kazanç yolarını üçe ayırır; ziraat, sanat ve ticaret
· Ticaret aynı zamanda eski zamanda olduğu gibi bir tebliğ vasıtası olarak kullanılabilir.
· Dostluk sadece ticari olsa ticari faaliyet bitince menfaat bittiğin için dostluk da biter. Ama İslam nazarından yaklaşılırsa bu dostluk ticaret bitse de devam eder.
5. Memuriyet
· Üstad herşeyden önce toplumun maddi ve manevi şartlarına ve değerlerine intibak edebilen bir memuriyet modeli tasvir eder. Ve memuriyet ve emirlik ise millete hizmet içindir görüşünü beyan eder.
· Bir hükümet her memura istidadı nisbetinde, vazifesi derecesinde, hizmeti miktarınca ücret verilmelidir.
· Şimdilerde hayatın karışık yapısı itibariyle meşverete önem vermeli ve bu müessese ile hayatı devam ettirmeliyiz. Çünkü bir insanın aklı bu kadar çok ve çeşitli işe yetişmez ve yetmez.
· Yeniliklere intibak edemeyen memurlar tasfiye edileceklerdirler.
· İktidarların kendine has siyasi bir programları vardır ve bu programın uygulanması ve başarısı bu programla intibak içerisindeki memur kadrolarını gerektirir.
· İnsanın şahsiyeti ve fıtri özellikleri arasında bir uyum olmalıdır. Yoksa çok noktalarda bu iki şahsiyet arasında muhalefet doğar. Ama eğer ki uyum varsa insanın iki şahsiyeti birbirine yakın olur.
· Vazifesi hizmetkarlık ve tabiatı çocukluk olanlar büyük rütbelere hakim olunca kibirlenirler. Bu da tesanüdü bozar, işleri bulandırır.
Memuriyetteki sorumluluk:
1. İnsanın iyi ahlaklı olması işi iyi yapacağı anlamına gelmez. Fakat iyi ahlak ayrıca bir tercih unsurudur. Üstadın dediği gibi kamu hizmetinde maneviyat unsurundan mahrum insanların bulunması gerçek hamiyeti, adalet ve sadakati ortadan kaldırır.
2. Bir işin görülmesinde asıl olan maharettir. Yani kabiliyettir. Ayyaş olan bir adam ayık iken iyi saat tamir edebilir.
· Memuriyette işlerin hızlı görülmesi için maharet ön planda tutulmalıdır.
· İnsana iş bulmak için memuriyet kadrolarının açılmasına Üstad razı olmamıştır. Çünkü bu kadrolar gizli işsizliği netice verir.
· Memuriyete sadece hamiyet ve hizmet için girilmelidir. Yoksa yalnız maişet ve menfaat için girmek bir nevi çingeneliktir.
· Bizlerin geri kalmasında filcümle asker ve filcümle memur olmamız önemli bir etkendir. Yani toplumun büyük kısmı üretken değil aksine tüketicidir.
· Bediüzzaman tekasüli (tembellik) olan tevekkülden sakınınız, işi birbirinize havale etmeyiniz demiştir.
· Amire Allah'a isyanın olduğu yerde itaat edilmez. Amirin keyfi emirlerine memur uymamalıdır.
· İlmin izzetinin korunması için ilim adamları maddi menfaat mülahazasıyla devlet adamlarının ayağına gitmemelidirler.
· Devlete intisab eden sadece hizmet için girmelidir.
· Memurların bir özelliğidir ki onlar vazifede tembellikle kanaat edip maaşta kanaat etmezler. Çünkü muhtaç olmayana yapılacak lütuf onu tembelleştirir.


Bu sayfa  http://www.israfil.org/ tarafından yazılıp miço tarafından düzenlenmiştir.