Seyyid Muhammed Raşid Erol

( 1930 - 1993 )

SAHİFE - ŞEYH M. RAŞİD EFENDİ
25 - EKİM - 1993
M.Şevket EYGİ - milli gazete
       
        NAKŞİBENDî meşâyihinden Muhammed Râşid hazretlerinin âhirete yürüdüklerini teessürle öğrendim. Âlimin ölümü âlemin ölümüdür, buyuruluyor. Bunca insanın hidâyetine, salâhına, istikametine vesile olan bu kadri büyük zâtın yeri nasıl doldurulur? Ümmet-i Muhammed'e tâziyetlerimi beyan ederim. Bu gibi zevat sadece bir tarikin veya meşrebin büyüğü değil, bütün ehl-i tevhidin büyükleridir.

     Televizyonların bu büyük kayıp karşısında suskun kalmaları ne kadar utanç vericidir. Yaramaz adamlarla ilgili haberlere büyük yer ayıran gök gözlü ekranlar, büyük bir zatın kaybından bahs etmiyorlar. Ne büyük bir ayıptır. 1960 Nisanında.Bediüzzaman Said Nursî hazretleri Urfa'da irtihal-i dâr-ı beka ettiklerinden cenâzesine yetişmek üzere yola çıkmış, fakat şehre vardığımda vâlinin emriyle gömülmüş olduğundan geç kalmıştım. Ancak kabrini ziyaret 
edebilmiştim. Şeyh Râşid hazretlerinin cenazesinde de bulunmak isterdim; ne çâre ki geç kaldım, şu sırada bazı mâzeretlerim de var. Cenab-ı Hak garik-i rahmet eyleye, sevenleriyle ve bütün mü'minlerle Cennet-i Âlâda buluştura.

     Nakşîlik, diğer turuk-i aliyye gibi, ucu Resûllerin Seyyidi'ne ulaşan nûranî bir kurtuluş silsilesidir. Milletimizin, vatanımızın, devletimizin varlığında Nakşîliğin büyük hizmetleri geçmiştir. Sanılmasın ki, bu topraklar sadece kılıç gücüyle, ordularla, savaşlarla feth edilmiştir. Asıl fâtihler mâneviyat ordularıdır. Anadolu ve Rumeli öncelikle tasavvuf ulularının, dervişânın himmetleriyle feth edilmiştir. İstanbul'un fethinde Akşemseddin Hazretlerinin rolü ve tesiri düşünülsün. 

     Merhum ve mağfur Şeyh Râşid efendi hazretleri sayısız fâcir kişinin salâhına hizmet etmiş ricâldendi. İnşaallah hizmetleri devam edecek, onu sevenler i'la-yı kelimetullah yolunda yürüyeceklerdir.

     Böyle büyük zatların âhirete yürümeleri, birtakım büyük Hâdiselere tekaddüm edebilir. Bediüzzaman'ın vefatından sonra da 27 Mayıs ihtilâli olmuş, ortalık toz duman içinde kalmıştı. Gafil olunmaya..